Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Pokiaľ ide o súdne písomnosti, odosielajúcimi orgánmi sú všetky rumunské súdy: okresné súdy, župné súdy, odvolacie súdy a najvyšší kasačný súd.

Pokiaľ ide o mimosúdne písomnosti, odosielajúcimi orgánmi sú okresné súdy, v ktorých príslušnosti majú svoje sídla notári a súdni exekútori.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Orgánom prijímajúcim žiadosti o doručenie súdnych a mimosúdnych rozhodnutí členských štátov EÚ je okresný súd, v ktorého príslušnosti má prijímateľ domicil alebo sídlo.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Poštou. Faxom.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Okrem tlačív vyplnených v rumunčine prijíma Rumunsko aj štandardné tlačivá vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Služba medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40 37204 1077 – sekretariát, fax: +40 37204 1079, e-mail: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Osobné údaje sa môžu poskytovať len vtedy, ak je to právne opodstatnené. Opodstatnený právny základ majú žiadosti o osobné údaje získané od polície, ministerstva národnej obrany, prokuratúry, súdov, špecializovaných inštitúcií sociálnej ochrany maloletých alebo iných osôb, ktoré majú nárok na ochranu, prípadne od fyzických a právnických osôb, ktorých oprávnené záujmy dokazujú dokumenty preukazujúce ich právny základ. Ak neexistuje opodstatnený právny základ, osobné údaje sa môžu poskytnúť až po získaní výslovného a jednoznačného predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb.

Bez ohľadu na uvedené možno podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a b) žiadosti o informácie týkajúce sa rumunskej adresy fyzickej osoby, ktorá je rumunským občanom, zasielať na Úrad pre evidenciu obyvateľstva a riadenie databáz (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bucharest, e-mail: depabd@mai.gov.ro, webové sídlo: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport.

Okrem toho možno podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a b) informácie o adrese sídla právnickej osoby žiadať online prostredníctvom služby InfoCert Štátneho úradu pre obchodný register. Na získanie prístupu na portál online služieb Štátneho úradu pre obchodný register musí byť na portáli Recom online vytvorené používateľské konto. Po vytvorení konta môže používateľ získať bezplatný alebo platený prístup v závislosti od druhu poskytovanej služby. Ďalšie informácie možno nájsť tu.

Okresný súd (prijímajúci orgán) nie je povinný z vlastnej iniciatívy zisťovať súčasnú adresu adresáta dokumentov, ak je adresa zadaná v žiadosti nesprávna.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Okrem tlačív vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá žiadostí vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Neuplatňuje sa.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Okrem tlačív vyplnených v rumunčine Rumunsko prijíma aj štandardné tlačivá žiadostí vyplnené v angličtine alebo vo francúzštine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Neuplatňuje sa.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Rumunsko vyhlasuje, že zahraniční diplomatickí zástupcovia a konzulárni úradníci môžu doručovať súdne a mimosúdne písomnosti na území Rumunska len občanom krajiny, ktorú zastupujú.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

V súlade s článkom 154 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku môžu na žiadosť a náklady zainteresovanej strany doručiť procesné úkony priamo súdni exekútori, ktorí musia dodržať procesné formality stanovené v Občianskom súdnom poriadku na predvolanie a doručovanie procesných úkonov.

V niektorých situáciách poskytujú rumunské právne predpisy osobe možnosť nechať si doručiť mimosúdne písomnosti priamo súdnym exekútorom (napr. článok 1 522 ods. 2 Občianskeho zákonníka – doručenie písomného oznámenia o platbe dlžníkovi).

Zoznam súdnych exekútorov sa nachádza na tomto odkaze.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Článok 22 ods. 4

Žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty je neprípustná vtedy, ak uplynula lehota jedného roka od oznámenia rozhodnutia.

Článok 22 ods. 2

Rumunský súd môže vydať rozhodnutie aj vtedy, ak nezískal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní písomnosti, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocennú písomnosť, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 22 ods. 2.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuplatňuje sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 26/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.