Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

súdy a notári (v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Okresné súdy vrátane mestských súdov:

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v rodinnoprávnych a statusových veciach je príslušný Mestský súd Bratislava II;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy a v okresoch Malacky a Pezinok, v obchodnoprávnych veciach, je príslušný Mestský súd Bratislava III;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v ostatných veciach je príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

písomnosti zaslané v listinnej podobe poštovou službou

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 4 – Ústredný orgán

ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

K čl. 7 ods. 2 písm. a)

Slovenská republika bude poskytovať pomoc uvedenú v odseku 1 písm. a) - orgány, ktorým treba adresovať žiadosť o zistenie pobytu sú okresné súdy, Mestský súd Bratislava II, Mestský súd Bratislava III, Mestský súd Bratislava IV a Mestský súd Košice (akýkoľvek z uvdených súdov; všetky uvedené súdy sú zároveň aj prijímajúcimi orgánmi v zmysle čl. 3 ods. 2).

K čl. 7 ods. 2 písm. c)

prijímajúce orgány Slovenskej republiky z vlastnej iniciatívy žiadajú o informácie o adresách od registra obyvateľov alebo iných databáz v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna

Článok 8 – Zasielanie písomností

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

neuplatňuje sa

Článok 13 – Dátum doručenia

neuplatňuje sa

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk a anglický jazyk

Článok 15 – Náklady na doručenie

doručovanie v zásade vykonáva dožiadaný súd; za určitých okolností však súd môže poveriť doručením písomností súdneho úradníka a ak je týmto orgánom osoba súdneho exekútora, takéto doručenie je spoplatnené paušalizovanou sumou 10 eur na každú doručovanú písomnosť

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Slovenská republika namieta proti možnosti doručovať súdne písomnosti prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov, okrem prípadu, keď majú byť dokumenty doručené štátnemu príslušníkovi členského štátu, v ktorom bola písomnosť vyhotovená

Článok 19 – Elektronické doručovanie

právny poriadok Slovenskej republiky nedovoľuje doručenie písomnosti prostredníctvom emailu, ak ide o písomnosti, ktoré sa doručujú do vlastných rúk; ide o tieto písomnosti:

  • podľa zákona 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej iba „CSP“) sa do vlastných rúk doručujú nasledovné písomnosti:

-          uznesenie, ktorým súd pripustil zmenu žaloby, ak subjekty neboli prítomné na pojednávaní, na ktorom nastala zmena (§ 142 ods. 2 CSP);

-          žaloba s prílohami, ak súd neodmietol žalobu alebo nerozhodol o zastavení konania (§ 167 ods. 1 CSP);

-          vyjadrenie žalovaného, ak žalovaný uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná (§ 167 ods. 3 CSP);

-          vyjadrenie žalobcu k vyjadreniu žalovaného podľa § 167 ods. 3 (§167 ods. 4 CSP);

-          predvolanie na predbežné prejednanie sporu (§ 169 ods. 2 CSP);

-          rozsudok (§ 223 ods. 1 CSP);

-          platobný rozkaz so žalobou (§ 266 ods. 1 CSP);

-          odpor žalovaného proti platobnému rozkazu, ktorý sa doručuje žalobcovi (§ 267 ods. 5 CSP);

-          uznesenie podľa § 273 písm. c) CSP o povinnosti písomne vyjadriť sa v určenej lehote k žalobe a v tomto svojom vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení v zmysle § 273 písm. a) CSP

  • podľa zákona 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej iba „CMP“) sa do vlastných rúk doručujú nasledovné písomnosti:

-          uznesenie o začatí konania, ktoré sa doručuje účastníkom, ak sa konanie začalo bez návrhu (§27 CMP);

-          zmenený návrh na začatie konania, ak neboli účastníci prítomní na pojednávaní, na ktorom došlo k zmene (§28 CMP);

-          uznesenie, ak sa ním rozhoduje vo veci samej (§ 45 CMP);

-          uznesenie v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní tomu, ktorým sa tomu, kto podľa navrhovateľa právo porušuje ukladá, aby sa k veci písomne vyjadril (§131 ods. 2);

-          upovedomenie a poučenie osôb v dedičskom konaní o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť, ak takéto upovedomenie a poučenie súd nevykonal ústne do zápisnice (§189 ods. 2 CMP);

-          upovedomenie o žiadosti o vydanie predmetu v konaní o námietkach proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku, ak ide o prípad podľa § 335 písm. a) alebo písm. b), alebo ak zložiteľ požiadal, aby bol predmet úschovy vydaný jemu alebo inej osobe ako príjemcovi (§ 340 CMP);

-          vyzývacie uznesenie v konaní o potvrdenie vydržania, osobe, ktorá má v čase začatia konania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka (§359g CMP).

Slovenská republika určuje, že doručenie týchto písomnosti je možné tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti potvrdením o doručení písomnosti; uvedené potvrdenie môže byť urobené výlučne adresátom

Článok 20 – Priame doručovanie

neuplatňuje sa

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Slovenská republika v súlade s čl. 22 ods. 2 vyhlasuje, že napriek ustanoveniu čl. 22 ods. 1 môže súd vydať rozsudok, aj keď nedostal žiadne osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak sa splnili všetky podmienky uvedené v tomto ustanovení.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

neuplatňuje sa

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.