Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Odosielajúcimi orgánmi sú: miestne súdy (okrajna sodišča), okresné súdy (okrožna sodišča), súd pre pracovné a sociálne veci (delovno in socialno sodišče), správny súd (upravno sodišče), vyššie súdy (višja sodišča), najvyšší súd (Vrhovno sodišče), ústavný súd (Ustavno sodišče) a Úrad štátneho zástupcu (državno odvetništvo).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Prijímajúcimi orgánmi sú okresné súdy.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Ak ide o prijímanie písomností podľa článku 5 ods. 4 nariadenia, písomnosti sa zasielajú poštou vrátane expresných doručovacích služieb a faxu.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Tlačivá uvedené v prílohe I možno predložiť v slovinčine alebo angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom zodpovedným za vykonávanie nariadenia je:

Ministerstvo spravodlivosti

Župančičeva 3

SLO-1000 Ľubľana

Tel.: +386 13695394

Fax: +386 13695233

E-mail: gp.mp@gov.si

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Slovinské orgány poskytujú pri zisťovaní adresy túto pomoc:

a) odosielajúci orgán zašle žiadosť o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, okresnému súdu (prijímajúcemu orgánu uvedenému v bode 2).

Súdy majú prístup k registru obyvateľstva a sú oprávnené z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti žiadajúceho súdu zistiť informácie o adresách, ak je adresa uvedená v žiadosti o doručenie nepresná alebo neznáma.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Tlačivo A v prílohe možno predložiť v slovinčine alebo angličtine.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

V slovinských vnútroštátnych právnych predpisoch sa nestanovuje lehota na doručenie písomností.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Tlačivo K v prílohe možno predložiť v slovinčine alebo angličtine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Za doručovanie písomností príslušným slovinským súdom sa spravidla nevyžaduje žiadna platba s výnimkou nákladov doručenia detektívom alebo súdnym exekútorom, ak o tento spôsob doručenia požiada dotknutý účastník konania. V takom prípade uhrádza náklady účastník konania, ktorý o takéto doručenie požiadal. Podľa pravidiel doručovania písomností detektívmi a súdnymi exekútormi v občianskych a trestných konaniach (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) poplatok za osobné doručenie v súčasnosti predstavuje 50 EUR. Ak je doručovateľ povinný platiť daň z pridanej hodnoty, k poplatku pre tohto doručovateľa sa pripočíta DPH. Doručovateľ má v prípade neúspešného doručenia nárok na 20 % poplatku. Bez ohľadu na to môže súd stanoviť vyšší percentuálny podiel poplatku, najviac však 50 %, ak na to existujú dôvody na základe výpisu zo záznamov alebo iných relevantných dôkazov. Doručovateľ má takisto nárok na náhradu nákladov na dopravu.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Slovinsko nenamieta proti možnosti doručovania prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov za podmienok stanovených v článku 17 ods. 1.

Slovinsko namieta proti doručovaniu súdnych písomností osobám s pobytom v Slovinsku prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych zástupcov iného členského štátu, pokiaľ nemá byť písomnosť doručená štátnym príslušníkom členského štátu, v ktorom sa vyhotovila.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Slovinsko nestanovuje žiadne dodatočné podmienky, za ktorých by akceptovalo elektronické doručovanie, ako sa uvádza v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia.

Článok 20 – Priame doručovanie

Priame doručovanie nie je podľa slovinských právnych predpisov povolené.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia môže sudca vydať rozsudok aj v prípade, že nedostal osvedčenie o doručení alebo odovzdaní, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia.

V súlade s článkom 22 ods. 4 nariadenia možno žiadosť o obnovu predchádzajúceho stavu v Slovinsku podať do jedného roka od dátumu vydania rozsudku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Zmluva medzi Slovinskou republikou a Chorvátskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 7. februára 1994.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 19/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.