Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Na odosielanie súdnych a mimosúdnych písomností sú príslušní súdni úradníci (Letrados de la Administración de Justicia).

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Na prijímanie súdnych a mimosúdnych písomností sú príslušní súdni úradníci pracujúci v Spoločnom centre pre doručovanie (servicio común de notificaciones) v mieste, kde sa má písomnosť doručiť. Ak Spoločné centrum pre doručovanie neexistuje, príslušný je súdny úradník súdu prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia) v mieste, kde sa má písomnosť doručiť.

Všetky žiadosti sa zasielajú Službe pre registráciu a distribúciu Všeobecného spoločného centra (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General). Ak neexistuje, zasielajú sa na podateľňu súdu (Juzgado Decano) na účely odovzdania orgánu príslušnému na doručovanie. Podľa španielskeho súdneho systému orgán určený Španielskom za prijímajúci orgán [podateľne súdov a ústredné služby (Decanatos y Servicios comunes procesales)] postupuje žiadosť orgánu príslušnému na doručovanie.

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Pokiaľ ide o prostriedky prijímania, ktoré sú v súčasnosti dostupné, súdy môžu na doručovanie používať prostriedky IT a digitálne prostriedky. Ak nemožno použiť elektronické prostriedky, doručuje sa poštou s potvrdením o prijatí.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva: angličtina, francúzština, portugalčina alebo španielčina.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom určeným Španielskom je Generálne riaditeľstvo ministerstva spravodlivosti pre medzinárodnú právnu spoluprácu (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú právnu spoluprácu

Ministerstvo spravodlivosti

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Za zisťovanie adries zodpovedá orgán príslušný na doručovanie.

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia môžu odosielajúce orgány zasielať žiadosti o zistenie adresy osoby, ktorej sa má doručiť písomnosť, orgánu príslušnému na doručovanie, ktorý Španielsko určilo.

V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) nariadenia španielske orgány príslušné na doručovanie budú z vlastnej iniciatívy žiadať informácie o adresách od registrov obyvateľov alebo iných databáz v prípadoch, keď adresa uvedená v žiadosti o doručenie nie je správna.

Článok 8 – Zasielanie písomností

Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva: španielčina, angličtina, francúzština a portugalčina.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Tlačivo L nebolo preložené do jazyka tretej krajiny.

Článok 13 – Dátum doručenia

Dátum doručenia sa líši v závislosti od písomnosti, ktorá sa má doručiť, a druhu konania alebo fázy konania, pričom v bežnej praxi ide o lehotu od troch do piatich dní.

Uplatňujú sa príslušné procesné pravidlá.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

Osvedčenie o doručení sa musí vyplniť v španielčine.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Neuplatňuje sa.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Španielsko namieta proti doručovaniu písomností z iných členských štátov na svojom území prostredníctvom konzulárnych alebo diplomatických služieb, pokiaľ nemajú byť doručené štátnemu príslušníkovi daného členského štátu (členského štátu vyhotovenia).

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Priame doručovanie v Španielsku nie je možné. Zástupcovia v konaní (procuradores) nemôžu doručovať, pokiaľ ich na to výslovne neoprávni súdny úradník.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Španielsko uvádza, že sudca môže ukončiť prerušenie konania a podľa potreby rozhodnúť, ak sú splnené všetky požiadavky stanovené v článku 22 nariadenia (EÚ) 2020/1784.

Pokiaľ ide o právomoc sudcu prijímať žiadosti o odpustenie dôsledkov, Španielsko stanovilo, že žiadosti o odpustenie dôsledkov nebudú prípustné, ak sa podajú viac ako rok po dátume vydania rozsudku.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Bez pripomienok.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Bez pripomienok.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.