Doručovanie písomností (prepracované znenie)

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Doručovania právnych dokumentov


*povinný údaj

Článok 3 ods. 1 – Odosielajúce orgány

Súdy, orgány presadzovania a iné švédske orgány, ktoré doručujú súdne a mimosúdne písomnosti v občianskych alebo obchodných veciach.

Článok 3 ods. 2 – Prijímajúce orgány

Správna rada kraja Štokholm (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Článok 3 ods. 4 písm. c) – Spôsob prijímania písomností

Žiadne.

Článok 3 ods. 4 písm. d) – Jazyky, ktoré sa môžu použiť na vyplnenie vzorového formulára uvedeného v prílohe I

Vzorové tlačivo možno vyplniť v švédčine alebo angličtine.

Článok 4 – Ústredný orgán

Správna rada kraja Štokholm.

Článok 7 – Pomoc pri vyhľadávaní adresy

Článok 7 ods. 1 písm. c)

Ak je adresa osoby, ktorej sa má doručiť súdna alebo mimosúdna písomnosť, neznáma, Švédsky daňový úrad (Skatteverket) poskytne pomoc tým, že poskytne adresy fyzických osôb, a Švédsky obchodný register (Bolagsverket) tým, že poskytne adresy spoločností. Konkrétny formálny postup získania prístupu k týmto informáciám neexistuje.

O informácie možno požiadať Švédsky daňový úrad na telefónnom čísle +46 771567567 alebo na tomto odkaze: Položte otázku alebo poskytnite odpoveď | Skatteverket. Pomocou odkazu sa dostanete k online formuláru, prostredníctvom ktorého môžete odoslať žiadosť o zistenie adresy. Otázky môžete zaslať aj poštou na túto adresu: Skatteverket, 205 30 Malmö, Švédsko. Ak otázku zasielate poštou, môžete použiť tlačivo B.

Švédsky obchodný register môžete požiadať o informácie na telefónnom čísle +46 771670670 alebo môžete svoju otázku zaslať e-mailom na adresu bolagsverket@bolagsverket.se. Otázky môžete zaslať aj poštou na túto adresu: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Švédsko. Ak otázku zasielate e-mailom alebo poštou, môžete použiť tlačivo B.

Článok 7 ods. 2 písm. c)

Ak sa prijímajúci účastník konania presťahoval z adresy uvedenej v predvolaní, dožiadaný orgán vyhľadá novú adresu prijímajúceho účastníka konania z vlastnej iniciatívy.

Adresa fyzickej osoby (fyzických osôb):

Švédsky daňový úrad (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel.: +46 771567567

E-mail: Položte otázku alebo poskytnite odpoveď | Skatteverket

Poštová adresa: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adresy spoločností:

Švédsky obchodný register (Bolagsverket)

Tel.: +46 771670670

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Poštová adresa: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Webové sídlo: Úvodná stránka – Nájsť informácie o spoločnosti (bolagsverket.se)

Článok 8 – Zasielanie písomností

Vo vzorovom tlačive je prijateľná švédčina aj angličtina.

Článok 12 – Odmietnutie prevziať písomnosť

Neuplatňuje sa.

Článok 13 – Dátum doručenia

Neuplatňuje sa.

Článok 14 – Potvrdenie o doručení a kópia doručenej písomnosti

V osvedčení o doručení je prijateľná švédčina aj angličtina.

Článok 15 – Náklady na doručenie

Neuplatňuje sa.

Článok 17 – Doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Neuplatňuje sa.

Článok 19 – Elektronické doručovanie

Neuplatňuje sa.

Článok 20 – Priame doručovanie

Švédsky policajný úrad (Polismyndigheten) alebo oprávnená doručovacia spoločnosť.

Článok 22 – Neprítomnosť odporcu v konaní

Neuplatňuje sa.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania vo vzťahoch medzi členskými štátmi

Neuplatňuje sa.

Článok 33 ods. 2 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.