Vročanje pisanj (prenovitev)

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na podlagi člena 3(1) Uredbe (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) so avstrijski organi za pošiljanje okrožna sodišča, pa tudi vsa druga sodišča, če morajo vročiti sodna pisanja, na primer kot obravnavna sodišča.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

V skladu s členom 3(2) Uredbe (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) so avstrijski organi za sprejem izključno okrožna sodišča.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Tudi po tem, ko se začne uporabljati obveznost pošiljanja pisanj, ki se vročajo, zaprosil itd. na podlagi te uredbe prek decentraliziranega sistema IT, ki temelji na rešitvi e-CODEX (člen 5(1) v povezavi s členom 37(2) Uredbe), se lahko v primeru motenj tega sistema IT (člen 5(4)) uporabijo doslej razpoložljiva sredstva za pošiljanje pisanj, ki se vročajo, zaprosil itd. – po pošti, prek drugih storitev dostave (npr. po hitrem kurirju), po elektronski pošti in po faksu.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obrazce je mogoče izpolniti v angleškem in nemškem jeziku.

Člen 4 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ iz člena 4 Uredbe za celotno Avstrijo je

Zvezno ministrstvo za pravosodje

Museumstraße 7

1070 Dunaj

Tel. +43 1521520

Faks +43 1521522727

E-naslov: team.z@bmj.gv.at

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Naslove prejemnikov v Avstriji je mogoče poiskati na naslednji način (člen 7(1), točka (c)):

Centralni register prebivalstva (Zentrales Melderegister, v nadaljnjem besedilu: register) se vodi pri avstrijskem zveznem ministrstvu za notranje zadeve. To je javni register, v katerem so navedene vse osebe, prijavljene z glavnim prebivališčem in – kjer je primerno – sekundarnim prebivališčem ali prebivališči v Avstriji. Register vsebuje podatke o identiteti (npr. ime, spol, datum rojstva, matično številko, državljanstvo itd.) in podatke o prebivališču posameznikov. V Avstriji je prijava oziroma odjava prebivališča obvezna.

Vnose v register izvajajo različni matični organi, matični uradi in uradi za državljanstvo mest in občin v Avstriji. Register je prek spleta dostopen vsem organom (npr. okrožnim organom, policiji). Neposreden dostop je na zahtevo na voljo tudi bankam, zavarovalnicam, odvetnikom, notarjem itd., ki jih preveri avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve.

Podatke o prijavi v zvezi z glavnim prebivališčem lahko od matičnih organov (proti plačilu) zahteva vsakdo.

Da bi našle posameznika, lahko fizične in pravne osebe pridobijo podatke o prijavljenih osebah iz registra tako, da zahtevajo podatke o glavnem prebivališču osebe. Rojstne podatke lahko zahtevajo samo osebe, ki imajo zoper osebo ali osebe, katerih podatke zahtevajo, sklep o izvršbi.

Praviloma se zagotovijo samo podatki o glavnem prebivališču osebe. Če oseba, katere podatki se zahtevajo, nima dejanskega glavnega prebivališča, se zagotovi podatek o njenem zadnjem odjavljenem glavnem prebivališču.

Podatke o prijavi je mogoče pridobiti, če se oseba, katere podatki se zahtevajo, kot posameznik razlikuje po nekaterih značilnostih, tako da se zagotovljeni podatki ne morejo nanašati na več kot eno osebo. Za pridobitev podatkov so potrebni ime in priimek ter vsaj ena dodatna značilnost osebe, katere podatki se zahtevajo, da je mogoče osebo zanesljivo identificirati (npr. datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo ali prejšnji naslov).

Pristojni organ je matični organ, in sicer občinski organ; v statutarnih mestih je ta organ mestni svet, na Dunaju pa občinski okrožni urad.

Zahteve za podatke o vpisu v register se lahko predloži osebno neuradno, po pošti ali prek spleta.

Podatke o vpisu v register se lahko zahteva prek spleta na spletišču registra ali na naslovu oesterreich.gv.at. Potrebni sta aktivirana državljanska kartica in možnost elektronskega plačila. Zahtevani podatki se zagotovijo takoj po plačilu upravne takse. Sedanja upravna taksa v višini 3,30 EUR se plača tudi, če iskanje ne da jasnega rezultata.

Za pridobitev podatkov o vpisu v register je potreben uradni osebni dokument s sliko. Če je vloga v pisni obliki, je treba predložiti izvirnik uradnega dokumenta ali kopijo, overjeno pri notarju ali sodišču.

Za pisne zahtevke se plača taksa v višini 14,30 EUR. Poizvedbe v lokalnem registru prebivalstva stanejo 2,10 EUR, poizvedbe v centralnem registru prebivalstva pa 3,30 EUR.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obrazec A je mogoče izpolniti v angleškem in nemškem jeziku.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Morebitni prevodi, pripravljeni po nalogu sodišča, niso dopustni.

Člen 13 – Dan vročitve

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zdi se, da v avstrijski zakonodaji trenutno ne obstajajo nobena pisanja, ki bi ustrezala navedenim v členih 12(5) in 13(2).

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Potrdilo (obrazec K) se lahko izpolni v nemškem ali angleškem jeziku.

Člen 15 – Stroški vročanja

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Fiksna taksa se ne uporablja.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avstrija ne nasprotuje vročanju na podlagi člena 17(1).

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avstrija nima določenih dodatnih pogojev za elektronsko vročanje po elektronski pošti v skladu s členom 19(1), točka (b), v povezavi s členom 19(2) Uredbe (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj).

Člen 20 – Neposredno vročanje

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avstrijsko pravo ne dopušča vročanja sodnih pisanj neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ne glede na člen 22(1) lahko avstrijska sodišča izdajo sodbo o zadevi pod pogoji, določenimi v členu 22(2).

Avstrija ni določila roka iz zadnjega pododstavka člena 22(4) za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Kot sta že sporočili nemško in avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje z dopisoma z dne 23. februarja 2009 v zvezi z Uredbo (ES) št. 1393/2007, bi se moralo med Nemčijo in Avstrijo še naprej uporabljati naslednje:

Nemčija in Avstrija v zvezi z medsebojno pravno pomočjo, ki se nanaša tudi na vročanje sodnih pisanj, še vedno uporabljata sporazum, ki sta ga vladi teh držav sklenili 6. junija 1959 o nadaljnji poenostavitvi pravnega prometa v skladu s Haaško konvencijo z dne 1. marca 1954 (objavljen v avstrijskem zveznem uradnem listu št. 27/1960 in nemškem zveznem uradnem listu št. 1959 II, str. 1523).

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Posebnih načrtov za to še ni.

Zadnja posodobitev: 01/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.