Vročanje pisanj (prenovitev)

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

 • Sodni izvršitelji.
 • Če belgijsko pravo določa vročanje sodnih pisanj prek sodišč – tajništva sodišč.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Sodni izvršitelji

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

S priporočeno pošiljko s povratnico ali s kvalificirano elektronsko priporočeno dostavo.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Poleg obrazcev, izpolnjenih v nizozemščini, francoščini in nemščini, se sprejemajo tudi obrazci, izpolnjeni v angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Nacionalno belgijsko združenje sodnih izvršiteljev (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIJA

Tel. +32 25380092
Faks: +32 25394111
E-naslov: info@nkgb-cnhb.be

Informacije se lahko pošiljajo po pošti, faksu, elektronski pošti ali telefonu.
Jeziki: francoščina, nizozemščina, nemščina, angleščina.
Krajevna pristojnost: Belgija (celotna država).

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Na podlagi člena 7 Belgija zagotavlja pomoč, kot je navedena v odstavku 1, točka (a). Pristojni organi, na katere lahko organ za pošiljanje naslovi prošnjo za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, so sodni izvršitelji.

Za vložitev prošnje za pomoč pri ugotavljanju naslova so podatki o sodnih izvršiteljih na voljo na tem spletišču.

Belgija izjavlja, da morajo sodni izvršitelji, ki so ustrezno pooblaščeni za vročanje pisanj na svojem ozemlju, v vlogi organa za sprejem na splošno na podlagi zakona in na lastno pobudo preveriti verodostojnost naslova naslovnika pisanja na svojem ozemlju, v skladu z veljavnimi pravili nacionalne zakonodaje. Naslov se preveri z vpogledom v obstoječe podatkovne zbirke, do katerih imajo sodni izvršitelji dostop na podlagi zakona in v katerih so informacije o uradnem prebivališču vseh oseb (belgijskih državljanov in tujcev), ki imajo v Belgiji stalno ali običajno prebivališče ali jim je dovoljeno bivanje.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Belgija sprejema obrazec A, izpolnjen v angleščini, francoščini, nizozemščini ali nemščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Belgija pri določanju časa vročitve uporablja sistem dvojnega datuma: datum, ki se upošteva kot datum vročitve, se razlikuje glede na to, ali se vročitev nanaša na naslovnika ali pošiljatelja.

V skladu s členom 53bis belgijskega sodnega zakonika se roki, ki začnejo teči z vročitvijo tiskanega pisanja, glede naslovnika računajo v skladu z naslednjimi pravili (razen če zakon določa drugače):

(1) od prvega dne po dnevu dostave sodne priporočene pošiljke ali priporočene pošiljke s povratnico na domači naslov naslovnika ali, če je ustrezno, na naslov njegovega prebivališča ali naslov za vročanje;

(2) od tretjega delovnega dne po dnevu dostave priporočene ali običajne pošiljke poštni službi, razen če naslovnik dokaže drugače.

Glede pošiljatelja pisanja se kot datum vročitve šteje datum pošiljanja (ali datum oddaje poštni službi ali sodnemu tajništvu).

V skladu s tem velja, da je treba stranki v postopku, ki izgubi na prvi stopnji in želi vložiti pravno sredstvo, to omogočiti brez čakanja na uradno obvestilo o sodbi.

Enako velja, če oseba, ki želi prekiniti tek zastaranja, uredi vročitev pisanja, ki pretrga zastaranje (zunajsodno pisanje).

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Belgija sprejema obrazec K, izpolnjen v angleščini, francoščini, nizozemščini ali nemščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Za vročanje prek sodnega izvršitelja je določen pavšalni znesek stroškov vročanja v višini 165 EUR (z vključenim DDV), ki ga plača prosilec za vsako pisanje, vročeno fizični ali pravni osebi. Sodni izvršitelj lahko zahteva plačilo tega zneska ali njegovega dela pred izvedbo dejanj. Če se v izvorni državi na stroške vročitve zaračuna DDV na podlagi evropske zakonodaje o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, sodni izvršitelj povrne preplačani znesek. Plačilo se opravi neposredno prek banke ali finančne institucije v Belgiji, ki jo odobri država prosilca. Bančne stroške plača prosilec.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Belgija nasprotuje vročanju sodnih pisanj na svojem ozemlju na podlagi člena 17(1) Uredbe, razen če se taka pisanja vročajo državljanom države članice, iz katere izvirajo.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Nacionalno pravo v Belgiji načeloma ne omogoča vročanja pisanj z redno elektronsko pošto, omogoča pa elektronsko vročanje v skladu s členom 19(2), če so izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:

uporabljeni postopek mora omogočati:

 • zanesljivo identifikacijo udeležencev elektronske komunikacije;
 • zagotovitev celovitosti dokumentov, ki se prenašajo, ter varnosti in zaupnosti izmenjav;
 • zagotovitev hrambe opravljenih prenosov;
 • zanesljivo ugotovitev datuma pošiljanja dokumenta;
 • zagotovitev, da se je naslovnik strinjal z elektronsko vročitvijo.

Ti pogoji se ne uporabljajo za vročanje pisanj, ki so zgolj informativna in nimajo pravnih učinkov, kot je začetek teka roka za vložitev pravnega sredstva.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Belgijsko pravo ne nasprotuje neposrednemu vročanju na podlagi člena 20. Neposredno vročanje osebam, ki prebivajo v Belgiji, se mora opraviti prek sodnega izvršitelja, ki je krajevno pristojen v kraju prebivališča naslovnika.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe člena 22(1) Uredbe lahko sodišča v Belgiji izdajo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz člena 22(4) Uredbe je treba vložiti v enem letu od izdaje sodbe.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Belgija izjavlja, da ima Uredba v njenih razmerjih z drugimi državami članicami prednost v zadevah s področja uporabe naslednjih instrumentov:

 • Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954;
 • Konvencije z dne 1. marca 1956 med Belgijo in Francijo o medsebojni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah;
 • Sporazuma z dne 25. aprila 1959 med vlado Belgije in vlado Zvezne republike Nemčije o olajšanju uporabe Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954;
 • Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini;
 • Konvencije z dne 23. oktobra 1989 med Belgijo in Avstrijo o medsebojni pravni pomoči in pravnem sodelovanju, ki dopolnjuje Haaško konvencijo o civilnem postopku z dne 1. marca 1954.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 06/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.