Vročanje pisanj (prenovitev)

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Za vročanje pisanj v tujino so pristojni naslednji hrvaški organi za pošiljanje:

– za sodna pisanja je pristojno sodišče, ki mora opraviti vročitev;

– za izvensodna pisanja je pristojno občinsko sodišče v kraju, kjer ima organ ali oseba, ki ji je treba vročiti pisanje v tujino, stalno prebivališče, običajno prebivališče ali sedež;

– za pisanja, ki so jih potrdili ali sestavili notarji, je pristojno občinsko sodišče v kraju, kjer ima notar sedež.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Za vročanje v Republiki Hrvaški je hrvaški organ za sprejem občinsko sodišče na območju, na katerem je treba vročiti pisanja.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se sprejemajo po elektronski in običajni pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec iz Priloge I se lahko izpolni tudi v angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00

Spletno mesto: https://mpu.gov.hr/

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Republika Hrvaška bo zagotovila pomoč pri poizvedbah o naslovih na svojem ozemlju v skladu s členom 7(1)(a), in sicer z imenovanjem organov, na katere lahko organi za pošiljanje naslovijo zaprosila za ugotovitev naslovov oseb, ki jim je treba vročiti pisanje.

Organi za pošiljanje lahko zaprosila za ugotovitev naslovov oseb, ki jim je treba vročiti pisanje, naslovijo na:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Ilica 335

10000 Zagreb

E-naslov: prijavnistvo@mup.hr

Organi Republike Hrvaške za sprejem na lastno pobudo vlagajo zaprosila za informacije o naslovih pri registrih prebivalstva ali drugih podatkovnih zbirkah, če naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Obrazec A Priloge I se lahko izpolni tudi v angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Ni relevantno.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Obrazec K Priloge I se lahko izpolni tudi v angleščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Ni relevantno v skladu z nacionalnim zakonodajnim okvirom.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Republika Hrvaška nasprotuje vročanju sodnih pisanj prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev na svojem ozemlju, razen kadar se pisanja vročajo državljanom države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Zakonik o civilnem postopku določa, da se pisanja vročajo po pošti ali prek določenega sodnega uradnika oziroma sodnega uslužbenca, prek pristojnega upravnega organa, prek notarja ali neposredno na sodišču oziroma po elektronski poti v skladu z zakonikom. Sodišče lahko na zahtevo stranke, ki izjavi, da je pripravljena nositi stroške, izda odločbo, zoper katero se ni mogoče pritožiti, in odredi, naj se vročitev zaupa notarju. V tem primeru sodišče pisanje, ki ga je treba vročiti, skupaj s svojo odločbo vstavi v posebno ovojnico, ki jo izroči tej stranki.

Tako je na zahtevo osebe, ki jo zanima izid sodnega postopka, v Republiki Hrvaški dovoljena vročitev pisanj neposredno prek pristojnega notarja.

Notar ni dolžan opraviti vročitve, če mu stroški za to niso bili plačani. Stranka plača stroške neposredno na notarjev račun.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ni dopusten, če je podan po izteku roka enega leta od datuma izreka sodbe.

Hrvaška sodišča lahko izrekajo sodbe, če so izpolnjeni pogoji iz člena 22(2).

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Pogodba med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo z dne 7. februarja 1994 o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Republika Hrvaška decentraliziranega sistema IT ne more uporabljati prej, kot se zahteva z Uredbo.

Zadnja posodobitev: 06/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.