Vročanje pisanj (prenovitev)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Sodišča.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Okrajna sodišča (okresní soudy) (v Pragi: obvodní soudy, v Brnu: Městský soud).

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja pisanj:

  • po imetniku licence za opravljanje poštnih storitev,
  • po telefaksu,
  • po elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Obrazec se lahko izpolni v češčini, slovaščini ali angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Ministerstvo spravedlnosti

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111

Telefaks: +420 224 919 927

E-naslov: posta@msp.justice.cz

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

  • Člen 7(1)(a)

Okrajno sodišče (okresní soud) (v Pragi: obvodní soud, v Brnu: Městský soud, katerega pristojnost zajema zadnji znani naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, če so podatki na voljo, ali, če je primerno, okrožno sodišče, na območju katerega se po razpoložljivih podatkih nahaja oseba, ki ji je treba vročiti pisanje.

  • Člen 7(2)(a)

Če na naslovu v zahtevku vročitev ni bila uspešna, sodišče opravi poizvedbo v ustreznem informacijskem sistemu, da bi ugotovilo naslov stalnega prebivališča fizične osebe, naslov poslovne enote podjetnika, ki je fizična oseba, ali naslov statutarnega sedeža ali organizacijske enote, vpisane v ustrezni register, če gre za pravno osebo.

Sodišče preveri tudi, ali ima naslovnik podatkovni elektronski poštni predal, registriran v Češki republiki; v tem primeru sodišče dokumente dostavi samo v podatkovni elektronski poštni predal prek javne podatkovne mreže. Vzpostavitev podatkovnega elektronskega poštnega predala je obvezna le za pravne osebe in (od 1. januarja 2023) podjetnike, ki so fizične osebe. Za fizične osebe, ki ne opravljajo poslovane dejavnosti, to ni obvezno.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Češka republika poleg češčine sprejema tudi standardne obrazce, izpolnjene v slovaškem ali angleškem jeziku.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

V Češki republiki taki roki za vročitev pisanj niso določeni.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Češka republika poleg češčine sprejema tudi potrdila o vročanju v slovaškem in angleškem jeziku.

Člen 15 – Stroški vročanja

V Češki republiki se vročitev ne zaračuna.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Češka republika izjavlja, da ne nasprotuje takemu vročanju na svojem ozemlju.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Potrdilo o vročitvi pisanj po elektronski pošti mora biti podpisano z elektronskim podpisom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Češka republika izjavlja, da češko pravo ne dovoljuje takega vročanja na njenem ozemlju.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

  • Člen 22(2)(a)

Ne glede na člen 22(1) lahko sodišča v Češki republiki izrečejo sodbo tudi, če ni bilo prejeto potrdilo o vročitvi oziroma dostavi, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 22(2).

  • Člen 22(4)(a)

V Češki republiki taki roki niso določeni.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.