Vročanje pisanj (prenovitev)

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Organi za pošiljanje sodnih pisanj v Estoniji iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev), so okrajna sodišča, okrožna sodišča in vrhovno sodišče, odvisno od tega, kje se obravnava zadeva, v zvezi s katero je treba vročiti pisanja, organ za pošiljanje izvensodnih pisanj pa je ministrstvo za pravosodje (Justiitsministeerium).

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organ za sprejem sodnih in izvensodnih pisanj iz člena 3(2) Uredbe je okrajno sodišče, v pristojnosti katerega se vroča pisanje.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Pisanja se lahko prejmejo po pošti, telefaksu ali elektronsko v skladu s pogoji, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Estonija sprejema standardne obrazce v estonščini in angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Naloge osrednjega organa iz člena 4 Uredbe opravlja ministrstvo za pravosodje. Kontaktni podatki:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 620 8183

Telefaks: +372 620 8109

E-pošta:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Estonija za izpolnitev ustreznih zahtev v skladu s členom 7(1)(c) na portalu e-pravosodje objavlja podrobne informacije o tem, kako najti naslove oseb, ki jim je treba vročiti pisanje.

 • Organ izdajatelj:

Matični urad

Pärnu mnt 67

10135 Talin

ESTONIJA

E-pošta: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Vloge je mogoče predložiti:

Matični urad

Pärnu mnt 67

10135 Talin

ESTONIJA

 • V vlogi mora biti navedeno:
  • za katera pisanja, ki jih je treba vročiti, je potreben naslov osebe (z dokumentacijo, ki potrjuje, zakaj je to potrebno);
  • potrditev, da potreba po zadevnih informacijah izhaja iz Uredbe;
  • potrditev, da se bodo zadevne informacije uporabljale samo za predvideni namen;
  • kdo je plačal za zadevne informacije in kdaj (priporoča se predložitev plačilnega naloga, ki potrjuje, da je bilo plačilo izvršeno);
  • informacije, ki omogočajo identifikacijo prosilca (vključno s kopijo strani osebnega dokumenta prosilca z osebnimi podatki, ki se priloži prošnji).

Obrazec vloge: [do začetka uporabe Uredbe bo dodana povezava na obrazec]

Vloge se lahko oddajo v estonščini ali angleščini.

 • Za informacije o določeni osebi se plača taksa, tj. državna taksa v višini 15 EUR.

Podatki o plačilu:

Prejemnik:                                Ministrstvo za finance

Tekoči računi:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Ref. št.:                   2900082511

Namen:                          ime osebe, katere naslov se išče

 • Informacije se posredujejo:
  • po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v vlogi, ali
  • s priporočeno ali standardno pošto na poštni naslov prosilca, naveden v vlogi.
 • Dodatne informacije:
  • V primeru težav z vlogo matični urad v Talinu stopi v stik s prosilcem in zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacijo.
  • Če matični urad v Talinu ugotovi, da izdaja zadevnih informacij ni upravičena ali bi lahko škodovala osebi, katere naslov se zahteva, se lahko odloči, da teh informacij ne bo izdal.
  • Če menite, da so bile vaše pravice kršene ali da so vaše svoboščine omejene, imate na voljo 30 dni za vložitev pritožbe pri ministrstvu za notranje zadeve (Siseministeerium) [do začetka uporabe Uredbe bo dodana povezava na spletišče ministrstva za notranje zadeve s podrobnejšimi informacijami].
  • Lahko se vloži tudi pritožba pri upravnem sodišču v Talinu (Tallinna Halduskohus) pod pogoji in v skladu s postopkom, določenim v zakoniku o upravnem postopku (halduskohtumenetluse seadustik), in sicer, v 30 dneh od vročitve sklepa (za več informacij glej: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Estonija sprejema standardne obrazce iz člena 8(2) Uredbe v estonščini ali angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Uradni jezik iz člena 12(1)(b) in (2)(a) v Estoniji je estonščina.

Člen 13 – Dan vročitve

Estonsko pravo ne določa takega roka.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Estonija sprejema standardne obrazce iz člena 14(2) Uredbe v estonščini ali angleščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Pisanja se običajno vročajo brezplačno.

Če organ za sprejem za vročitev procesnega akta uporabi sodnega izvršitelja, se za vročitev zaračuna taksa v višini 40 EUR, če je bilo pisanje mogoče vročiti naslovniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku:

 1. na naslovu ali z uporabo telekomunikacijskih podatkov, vnesenih v register prebivalstva, ali na elektronskem naslovu: isikukood@eesti.ee (isikukood = osebna identifikacijska koda);
 2. na naslovu, vnesenem v register samozaposlenih oseb in pravnih oseb v Estoniji, ali z uporabo telekomunikacijskih podatkov, evidentiranih v informacijskem sistemu navedenega registra.

V primerih, ki niso navedeni zgoraj, se sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih aktov plača taksa v višini 70 EUR. Če ima oseba, ki ji je treba pisanja vročiti, pravno obveznost prijaviti svoj naslov ali telekomunikacijske podatke v register prebivalstva ali register samozaposlenih oseb in pravnih oseb v Estoniji in te obveznosti ni izpolnila, vključno s primeri, ko so podatki v registru zastareli ali napačni iz katerega koli drugega razloga, in zato procesnih aktov ni bilo mogoče vročiti na podlagi teh podatkov, se zgoraj navedena taksa v višini 70 EUR v skladu s sklepom o taksi sodnega izvršitelja plača takole: 35 EUR plača oseba, ki zaprosi za poklicne storitve, 35 EUR pa oseba, ki ji je bilo treba pisanja vročiti.

Če procesnega akta ni bilo mogoče vročiti, čeprav je sodni izvršitelj storil vse potrebno in razumno mogoče za vročitev pisanja v skladu s postopkom, določenim z zakonom, ima sodni izvršitelj pravico zahtevati plačilo takse v višini 40 EUR z izdajo sklepa o taksi sodnega izvršitelja in potrdila o vročitvi v zvezi z ukrepi, ki jih je izvedel za vročitev pisanja.

Sodni izvršitelj ne sme zahtevati plačila takse, če ni storil vsega potrebnega in razumno mogočega za vročitev pisanj v skladu s postopkom, določenim z zakonom, v roku, ki ga je določilo sodišče, in če procesnih aktov ni bilo mogoče vročiti.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

V skladu s členom 17 je pisanja mogoče vročiti po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih drugih držav članic, ki se nahajajo v Estoniji, samo, če je treba pisanja vročiti državljanu države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

V skladu s členom 19(2) Estonija sporoči:

V skladu z estonskim pravom se šteje, da je bil procesni akt prejemniku vročen po elektronski pošti, če prejemnik potrdi njegov prejem. To potrdilo mora vsebovati datum prejema dokumenta in podpis prejemnika ali njegovega zastopnika. Potrdilo v elektronski obliki mora vsebovati digitalni podpis pošiljatelja ali biti posredovano na drug varen način, ki omogoča identifikacijo pošiljatelja in določitev časa pošiljanja, razen če sodišče nima razloga za dvom, da je potrditev brez digitalnega podpisa poslal prejemnik ali njegov zastopnik. Potrdilo v elektronski obliki se lahko sodišču pošlje po elektronski pošti, če je sodišče seznanjeno z elektronskim naslovom prejemnika in se lahko domneva, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega, pa tudi če je sodišče v isti zadevi že pošiljalo dokumente na ta elektronski naslov ali če je stranka v postopku svoj elektronski naslov sodišču razkrila sama. Prejemnik mora poslati potrdilo sodišču brez odlašanja. Sodišče lahko ob kršitvi te obveznosti udeležencu v postopku ali njegovemu zastopniku naloži globo.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Vročanje pisanj na način, določen v členu 20 Uredbe, v Estoniji ni dovoljeno.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Estonsko sodišče lahko tudi izda odločbo v zadevi pod pogoji, določenimi v členu 22(2) Uredbe, če ni bilo prejeto nobeno potrdilo v zvezi z vročitvijo procesnega akta toženi stranki. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se lahko vloži pri sodišču v enem letu od izdaje odločbe, s katero se konča postopek v zadevi.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

– Sporazum med Estonijo in Poljsko o dodeljevanju pravne pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah;

– Sporazum med Republiko Latvijo, Republiko Estonijo in Republiko Litvo o pravni pomoči in pravnih razmerjih.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 23/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.