Vročanje pisanj (prenovitev)

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Organi za pošiljanje v Franciji so „commissaires de justice“ (pravosodni pooblaščenci; novo poimenovanje sodnih izvršiteljev od 1. julija 2022) in sodna tajništva.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organi za sprejem v Franciji so pravosodni pooblaščenci.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Sprejemanje pisanj je mogoče: po pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Francija sprejema standardni obrazec zaprosila iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je oddelek za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in pravo EU (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Naslov:

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direktorat za civilne zadeve in pečate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Oddelek za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in pravo EU)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel. +33 144776105

E-naslov: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jeziki: francoščina in angleščina.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Francija nima organa, ki bi bil pristojen za iskanje naslova (člen 7(1), točka (a)) ali registra prebivalstva (člen 7(1), točka (b)).

Na podlagi člena 7(1), točka (c), si lahko prosilci pomagajo z naslednjimi spletišči:

  • pri iskanju naslova fizične osebe:

– javne službe

Spletišče: https://www.service-public.fr/

– telefonski imenik

Spletišče: https://annuairepagesblanches.org/

  • pri iskanju naslova pravne osebe:

– Infogreffe

Spletišče: https://www.infogreffe.fr/

– INPI

Spletišče: https://www.inpi.fr/

V primeru pisanj, s katerimi se začne postopek, in odredb o izvršbi se lahko prosilci obrnejo tudi na pristojne pravosodne pooblaščence pri pritožbenem sodišču, na območju katerega je imel naslovnik svoje zadnje znano stalno prebivališče.

Vse informacije o pravosodnih pooblaščencih so na voljo pri nacionalni zbornici pravosodnih uradnikov:

Tel. +33 149701290

Elektronski naslov: cnhj@huissier-justice.fr

Spletišče: http://www.huissier-justice.fr/

V zvezi s členom 7(2), točka (c), Francija ne imenuje organov, ki bi jim bilo mogoče predložiti prošnjo za iskanje naslova.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Francija sprejema standardni obrazec zaprosila A iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Francosko pravo načeloma ne določa roka, v katerem morajo biti sodbe vročene.

Vendar so sodbe, izrečene v odsotnosti, ali sodbe, za katere se šteje, da so protislovne, nične in neveljavne, če niso uradno sporočene v šestih mesecih od datuma izdaje (člen 478 zakonika o civilnem postopku). Če je potrebno, se lahko postopek začne znova z novim vabilom sodišča, če postopek še ni zastaral.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Francija sprejema standardni obrazec zaprosila K iz Priloge I, če je izpolnjen v francoščini ali v enem od naslednjih jezikov: angleščini, nemščini, italijanščini ali španščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Pavšalna taksa za vročanje po sodnem izvršitelju (huissier de justice) je 48,36 EUR (odločba (arrêté) z dne 28. februar 2020). To takso je treba plačati ob vročitvi pisanja, razen če prosilec prejema pravno pomoč.

Glede pisanj, ki se vročajo v čezmorskih departmajih in skupnostih na podlagi člena A444-10 trgovinskega zakonika, se taksa poveča kot sledi:

  1. za 30 % za Otoke Wallis in Futuna, Sveta Petra in Mihaela ter Mayotte (tj. 62,87 EUR);
  2. za 29 % v departmajih Gvadelup in Martinik (tj. 62,38 EUR);
  3. za 27 % v departmaju Gvajana (tj. 61,42 EUR);
  4. za 37 % v departmaju Reunion (tj. 66,25 EUR).

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Francija nasprotuje možnosti, da bi druga država članica vročala sodna pisanja na francoskem ozemlju prek konzularnih ali diplomatskih kanalov, razen če je oseba, ki se ji pisanje vroča, državljan navedene države članice.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Nacionalno pravo ne dopušča vročanja pisanj po elektronski pošti, vendar Francija v skladu s členom 19(2) sprejema elektronsko vročitev, če so izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:

– uporabljen postopek mora zagotavljati zanesljivost identifikacije udeležencev elektronske komunikacije, celovitost poslanih pisanj, varnost in zaupnost izmenjav, hrambo opravljenih prenosov ter brez dvoma opredeljevati datum pošiljanja in datum, ko je poslano na voljo ali datum sprejema pri naslovniku (člen 748-6 zakonika o civilnem postopku);

– vročitev pisanja je veljavna, če vsebuje soglasje naslovnika k elektronski vročitvi (člen 662-1 zakonika o civilnem postopku) ter datum in čas, ko je naslovnik pisanja izvedel zanj (člen 663 zakonika o civilnem postopku).

Člen 20 – Neposredno vročanje

Francija ne nasprotuje neposrednemu vročanju na podlagi člena 20(1). Tako neposredno vročanje je dovoljeno, če ga opravi pravosodni pooblaščenec ali sodno tajništvo, če jim je taka naloga izrecno zaupana na podlagi nacionalnega prava.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Če je bilo treba pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje poslati v drugo državo članico za namen vročanja v skladu s to uredbo in se toženec ni spustil v postopek, se sodba ne izda, dokler niso izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

Ne glede na določbe odstavka 1 pa lahko francoski sodnik izda sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Konvencija o civilnem postopku z dne 1. marca 1954

Konvencija z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini

Sporazum med Francijo in Nemčijo o olajšanju uporabe Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, podpisan dne 6. maja 1961

Konvencija o medsebojni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah med Francijo in Belgijo z dne 1. marca 1956, kot je bila spremenjena z izmenjavo pisem z dne 23. in 30. avgusta 1960

Sporazum z dne 5. aprila 1967 med vlado Francoske republike in vlado Ljudske republike Poljske o olajšanju uporabe Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954

Konvencija z dne 2. februarja 1922 o olajšanju formalnosti v postopkih med osebami, ki živijo v Franciji in Združenem kraljestvu

Sporazum med Francosko republiko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o olajšanju uporabe Haaške konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, podpisan v Beogradu dne 29. oktobra 1969

Konvencija med Francosko republiko in Socialistično republiko Romunijo o pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisana 5. novembra 1974 v Parizu

Konvencija o pravni pomoči in sodelovanju med Francosko republiko in Republiko Avstrijo, ki dopolnjuje Haaško konvencijo o civilnem postopku z dne 1. marca 1954, podpisana na Dunaju dne 27. februarja 1979

Konvencija o pravni pomoči v civilnih in družinskih zadevah, o priznanju in izvrševanju sodb med Francosko republiko in Ljudsko republiko Madžarsko, podpisana v Budimpešti dne 31. julija 1980

Konvencija med vlado Francoske republike in vlado Češkoslovaške socialistične republike o pravni pomoči ter priznanju in izvrševanju sodb v civilnih, družinskih in gospodarskih zadevah, podpisana 10. maja 1984

Konvencija o pravni pomoči v civilnih zadevah med vlado Francoske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije, podpisana v Sofiji 18. januarja 1989

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni na voljo.

Zadnja posodobitev: 01/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.