Vročanje pisanj (prenovitev)

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

V primeru sodnih pisanj je organ za pošiljanje sodišče, ki je vodilo postopek, v katerem je bilo pisanje, ki ga je treba vročiti, ustvarjeno; v primeru notarskih listin je organ za pošiljanje notar, ki je vodil postopek, v katerem je bilo pisanje ustvarjeno; v primeru drugih izvensodnih pisanj je organ za pošiljanje minister za pravosodje.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Organ za sprejem je okrožno sodišče, pristojno glede na naslov naslovnika, kot je naveden v zaprosilu za pravno pomoč (v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Pešte), in madžarsko združenje sodnih izvršiteljev.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Organ za sprejem sprejema pisanja, ki se vročijo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Madžarščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister za pravosodje:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Naslov: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Poštni naslov: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Telefaks: +36 1 550 3946
E-naslov: nmfo@im.gov.hu.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Pomoč iz člena 7(1)(a) zagotavlja minister za pravosodje:

Ministrstvo za pravosodje

Oddelek za mednarodno zasebno pravo

Naslov: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Poštni naslov: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Telefaks: +36 1 550 3946

E-naslov: nmfo@im.gov.hu.

Informacije iz člena 7(1)(c) so na voljo na evropskem portalu e-pravosodje (Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin) v oddelku 4.2.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Madžarščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Madžarska obrazca L iz Priloge I ni prevedla v noben jezik tretjih držav.

Člen 13 – Dan vročitve

V madžarskem pravu ni določen datum, do katerega je treba pisanje vročiti.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Madžarščina, angleščina, nemščina in francoščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Vročanje pisanj s strani sodišča je brezplačno.

Pristojbina za vročitev, ki jo opravi sodni izvršitelj, znaša 7 500 HUF in jo je treba vnaprej plačati na naslednjo številko računa, vlogi pa je treba priložiti dokazilo o plačilu:

Imetnik računa: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Banka: Budapest Bank Nyrt.

Koda SWIFT (BIC) code: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Namen: KU2 – referenčna številka zaprosila, ime naslovnika

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Način vročanja v skladu s členom 17 se na Madžarskem izvaja le, če je naslovnik državljan države članice, ki pošilja pisanje.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Madžarska ne določa nobenih dodatnih pogojev.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Na Madžarskem se lahko način vročanja iz člena 20 uporablja v skladu s predpisi, ki urejajo vročanje po sodnih izvršiteljih.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Madžarska sodišča lahko v nekaterih primerih izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 22(2).

Na Madžarskem je rok iz člena 22(4) za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje eno leto.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Madžarska nima takih sporazumov ali dogovorov z drugimi državami članicami.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.