Vročanje pisanj (prenovitev)

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Pošiljanje pisanj v drugo državo zagotavljajo okrajna (mestna) sodišča (rajonu (pilsētu) tiesas), okrožna sodišča (apgabaltiesas) ali vrhovno sodišče (Augstākā tiesa).

Člen 3(2) – organi za sprejem

Osrednji organ, ki sprejema in izvršuje zaprosila za vročanje tujih pisanj, je Svet zapriseženih sodnih izvršiteljev Latvije (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Svet zapriseženih sodnih izvršiteljev:

Naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: +371 67290005; faks: +371 67290006

E-naslov: documents@lzti.lv

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Zaprosila iz drugih držav članic za vročanje pisanj in potrdila o vročanju pisanj so v Latviji sprejemljiva, če so poslana po pošti.

Pisanja so sprejemljiva tudi v elektronski obliki, če so ustrezno overjena.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Poleg latvijščine so v Latviji sprejemljivi tudi standardni obrazci, izpolnjeni v angleščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je ministrstvo za pravosodje (Tieslietu ministrija).

Naslov: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefon: +371 67036802

E-naslov: pasts@tm.gov.lv

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Latvija je izbrala mehanizem iz člena 7(1), točka (c), Uredbe, tj. zagotavljanje podrobnih informacij prek evropskega portala ePravosodje o tem, kako najti naslove oseb, ki jim je treba vročiti pisanje. Glede na zgoraj navedeno je treba poudariti, da:

1. je za pridobitev naslova fizične osebe mogoče vložiti uradno zahtevo pri uradu za državljanstvo in migracije v okviru ministrstva za notranje zadeve, ki vodi register fizičnih oseb. V zahtevi za izpis iz registra fizičnih oseb je treba navesti, zakaj se podatki potrebujejo, da lahko obdelovalci podatkov odločijo, ali obstaja ustrezna podlaga za njihovo zagotovitev;

2. je mogoče naslov družbe brezplačno pridobiti z vpogledom v podatke v registru družb. Vsi vpisi v poslovni register so brezplačno na voljo na informacijskem spletišču, s čimer je zagotovljena njihova prva dostopnost javnosti na spletu.

Latvijski organi na lastno pobudo ne predložijo zahtev za pridobitev informacij o naslovih registru fizičnih oseb v primerih, ko naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni pravilen. Za iskanje naslova naslovnika sta odgovorna organ, ki je predložil pisanje, ali stranka, ki je oddala zaprosilo.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

V Latviji je zaprosilo za vročanje pisanj, ki je sestavljeno na podlagi standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejeto, če je predloženo v latvijščini ali angleščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Če naslovnik zavrne sprejem sodnih pisanj, oseba, ki jih vroča, v skladu s členom 57 zakona o civilnem postopku o tem naredi zaznamek na pisanju, pri čemer navede tudi razloge za zavrnitev, datum in uro. Zavrnitev sprejema sodnih pisanj ne prepreči začetka sodnega postopka.

Člen 13 – Dan vročitve

V skladu s členom 561(1) zakona o civilnem postopku se šteje, če so bila sodna pisanja vročena v skladu s postopkom iz člena 56, razen v primeru iz odstavka 9 navedenega člena, da je bila oseba obveščena o času in kraju sodne obravnave ali procesnega dejanja ali o vsebini zadevnega pisanja, sodna pisanja pa se štejejo za vročena:

(1) na datum, ko jih naslovnik ali druga oseba sprejme v skladu s členom 56(3), (7) ali (8) zakona;

(2) na datum, ko oseba zavrne njihov sprejem (člen 57);

(3) sedmi dan po odpremi pisanj, če so bila poslana po pošti;

(4) tretji dan po odpremi pisanj, če so bila poslana elektronsko.

V skladu z odstavkom 2 zgoraj navedenega člena to, ali se sodna pisanja dostavijo na prijavljeno prebivališče fizične osebe, na dodatno prijavljen naslov, na naslov, ki ga je fizična oseba navedla za komunikacijo s sodiščem, ali na sedež pravne osebe, in se od pošte prejme obvestilo o dostavi ali se pisanja vrnejo, samo po sebi ne vpliva na dejstvo, da so bila pisanja vročena. Naslovnik lahko domnevo, da so bila pisanja vročena sedmi dan po tem, ko so bila odpremljena, če so bila poslana po pošti, ali tretji dan po tem, ko so bila odpremljena, če so bila poslana elektronsko, ovrže s sklicevanjem na objektivne okoliščine, na katere ni mogel vplivati in zaradi katerih ni mogel prejeti pisanj na navedenem naslovu.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

V Latviji se potrdilo o vročitvi pisanj, ki je sestavljeno na podlagi standardnega obrazca iz Priloge I k Uredbi, sprejme, če je predloženo v latvijščini ali angleščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

V Latviji se pisanja vročajo v skladu s členom 15(2), točka (a), Uredbe, pri čemer se za vsako zaprosilo za vročanje pisanja zaračuna pristojbina v višini 133,33 EUR (z DDV). Plačilo je treba opraviti z bančnim nakazilom, morebitno bančno provizijo pa krije oseba, ki plača pavšalni znesek za vročanje pisanj.

Podatki o bančnem računu:

Identifikacijska številka: 90001497619

(od 16. decembra 2019) Registrirani naslov: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Oznaka SWIFT: HABALV22

Namen plačila: podatki o naslovniku

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Latvija ni naklonjena vročanju pisanj po diplomatski poti, razen v primerih, ko se pisanja vročajo državljanom zadevne države članice.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

V skladu z latvijsko zakonodajo pisanj ni mogoče vročiti na podlagi člena 20 Uredbe.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe člena 22(1) Uredbe lahko sodišče ali sodnik v Latviji izda sodbo, tudi če ni prejel potrdila o vročanju ali obvestila o dostavi, če so izpolnjeni pogoji iz člena 22(2) Uredbe. V Latviji ni določen rok, po izteku katerega predlogi za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z iztekom roka za pritožbo niso več dopustni, če so izpolnjeni pogoji iz člena 22(4) Uredbe.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Republika Latvija ohranja dva sklenjena sporazuma:

(1) Sporazum med Republiko Latvijo in Republiko Poljsko o pravni pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, družinskih in kazenskih zadevah;

(2) Sporazum med Republiko Latvijo, Republiko Estonijo in Republiko Litvo o pravni pomoči in pravnih razmerjih.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 23/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.