Vročanje pisanj (prenovitev)

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Za osebno vročanje pisanj so pristojni sodni izvršitelji.

Sodnega izvršitelja lahko poiščete na spletišču:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (luksemburška izvršiteljska zbornica).

Za vročanje pisanj po pošti (notification) so pristojni sodni uradniki na posameznih sodiščih.

Vse informacije najdete na spletišču:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Sodni izvršitelji so edini organi za sprejem.

Sodnega izvršitelja in njegovo krajevno pristojnost lahko poiščete na spletišču:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (luksemburška izvršiteljska zbornica).

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Razpoložljivi načini sprejemanja:

po pošti, elektronski pošti, telefaksu, telefonu.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Francoščina in nemščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général (Generalno državno tožilstvo)

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Poštni naslov: L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759812336

Telefaks: +352 470550

E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Jeziki: francoščina in nemščina.

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

V skladu s členom 7 Luksemburg zagotavlja pomoč iz točke člena 7(1)(a) pri iskanju naslova osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje.

Imenovani organi, na katere lahko organ za pošiljanje naslovi prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, so sodni izvršitelji.

Sodnega izvršitelja in njegovo krajevno pristojnost lahko poiščete na spletišču:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (luksemburška izvršiteljska zbornica).

V skladu s členom 7(2)(c) Luksemburg navaja, da če se zaprosilo za vročitev pisanj posreduje sodnim izvršiteljem kot organom za sprejem, sodni izvršitelji na lastno pobudo v zbirkah podatkov, ki jih imajo na voljo, vložijo zaprosila za informacije o naslovih fizičnih ali pravnih oseb, če naslov, naveden v zaprosilu za vročitev, ni točen. Če je nov uradni naslov na ozemlju krajevne pristojnosti sodnega izvršitelja, sodni izvršitelj vroči pisanje na tem novem naslovu.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Luksemburg dopušča, da je obrazec vloge (obrazec A) poleg francoščine lahko izpolnjen še v nemščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Luksemburg navaja, da je treba v skladu z zakonodajo pisanje vročiti osebno ali po pošti v določenem roku, kot je določeno v členu 12(5) in členu 13(2) Uredbe (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020.

Če se pisanje vroči osebno, mora obvestilo o vročitvi vsebovati datum vročitve, tj. dan, ko je obvestilo dostavljeno prejemniku na njegovem naslovu, ali dan, ko je pisanje oddano na naslovu prejemnika.

Če prejemnik odkloni izvod pisanja, ki mu ga je treba vročiti, sodni izvršitelj o tem naredi zaznamek v obvestilu. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno na dan predložitve pisanja prejemniku.

Kadar oseba, ki ji je treba vročiti pisanje, nima znanega stalnega ali začasnega prebivališča, sodni izvršitelj sestavi zapisnik, v katerem opiše svoja prizadevanja pri iskanju prejemnika pisanja. Šteje se, da je vročitev opravljena na dan, ko je sestavljen zapisnik.

Za vročitev po pošti se v Luksemburgu uporablja sistem dvojnega datuma.

Datum, ki se upošteva za pošiljatelja, se razlikuje od datuma, ki se upošteva za prejemnika pisanja.

Za pošiljatelja je datum vročitve dan, ko je bilo pisanje odpremljeno.

Za prejemnika je datum vročitve datum, ko je ta pisanje prejel.

Če prejemnik noče sprejeti priporočenega pisma, poštni uslužbenec to označi na potrdilu o prejemu in priporočeno pismo vrne skupaj s povratnico. V tem primeru se vročitev šteje za opravljeno na dan predložitve priporočenega pisma prejemniku.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Luksemburg dopušča, da je obrazec potrdila poleg francoščine lahko izpolnjen še v nemščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Enotna fiksna taksa znaša 165 EUR.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Luksemburg nasprotuje vročanju sodnih ali izvensodnih pisanj po diplomatskih in konzularnih predstavnikih neposredno na ozemlju druge države članice.

Luksemburg nasprotuje tudi vročanju po diplomatskih in konzularnih predstavnikih druge države članice na svojem ozemlju, razen če je treba pisanje vročiti državljanu države članice izvora.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Luksemburg dopušča neposredno osebno vročitev ali neposredno vročitev po pošti v skladu s členom 20 Uredbe (EU) 2020/1784 z dne 25. novembra 2020.

Ministrstvo za pravosodje nima nobene pristojnosti na tem področju, zato se mu ne pošiljajo nobeni dopisi ali dokumenti v zvezi z osebno vročitvijo ali vročitvijo po pošti.

Za osebno vročanje pisanj so pristojni sodni izvršitelji.

Sodni izvršitelj v zaprošeni državi ni odgovoren za pravilno obliko in vsebino pisanja, ki mu jo je neposredno poslala zadevna oseba. Odgovoren je samo za formalnosti in pogoje vročitve, ki jih bo uporabil v zaprošeni državi.

Sodnega izvršitelja lahko poiščete na spletišču:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (luksemburška izvršiteljska zbornica).

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Luksemburg izjavlja, da ne glede na določbe člena 22(1) lahko njegova sodišča izrečejo sodbo, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

V skladu s členom 22(4) Luksemburg pojasnjuje, da se predlog za vrnitev v prejšnje stanje lahko razglasi za nedopusten, če ni vložen v razumnem roku – o čemer odloči sodnik –, ki se šteje od takrat, ko je bila zadevna oseba seznanjena s sodbo ali ko ni več mogla ukrepati. Predlog ne more biti vložen več kot eno leto po razglasitvi sodbe.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 22/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.