Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Vročanje pisanj (prenovitev)

  Poljska

  Vsebino zagotavlja
  Poljska

  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Poljska

  Vročanje dokumentov


  *obvezen vnos

  Člen 3(1) – organi za pošiljanje

  Sodišče, ki vodi postopek (okrožno, regionalno, pritožbeno ali vrhovno sodišče).

  Člen 3(2) – organi za sprejem

  Okrožno sodišče, na območju katerega je treba vročiti pisanje.

  Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

  Pisanja se lahko pošlje po pošti.

  Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

  Obrazec se lahko izpolni v poljščini, angleščini ali nemščini.

  Člen 4 – Osrednji organ

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, telefon: +48 22 23 90 870

  E-pošta: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

  Podrobne informacije v pomoč pri ugotavljanju naslova v skladu s členom 7(2)(a) v povezavi s pododstavkom (1)(c)

  Domači naslov v primeru fizičnih oseb:

  subjekt, ki ima pravni interes za preverjanje naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, lahko pri katerem koli županu občine ali mesta zaprosi za informacije o naslovu osebe. Te informacije je mogoče pridobiti z oddajo vloge. Vloga se lahko predloži samo enemu občinskemu organu in zanjo se plača pristojbina v višini 31 PLN (na račun občinskega organa, na katerega se nanaša vloga). Priložiti je treba dokazilo o plačilu. Vložnik mora tudi dokazati pravni interes, na podlagi katerega se dajo na voljo podatki iz registra. Interes se lahko dokaže z dokumentom, ki določa pravno obveznost ukrepanja na določen način (npr. civilni postopek, dopis sodnega izvršitelja, pogodba).

  Naslovi podjetij (družbe z neomejeno odgovornostjo, družbe z omejeno odgovornostjo, komanditne družbe, delniške družbe, zadruge, podjetja v državni lasti, podjetja za raziskave in razvoj, tuja podjetja in njihove podružnice, družbe za vzajemno zavarovanje):

  na voljo so na spletu v registru, ki ga vodi nacionalni sodni register. Register se vodi v skladu z načeli formalne odprtosti (vsakdo ima pravico do dostopa do podatkov v registru).

  Do informacij, ki so na voljo na spletu, je mogoče dostopati prek naslednjih povezav:

  Podatki o fizičnih osebah, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, se zbirajo v centralnem poslovnem registru, ki je dostopen vsem.

  Informacije iz člena 7(2)(c)

  Organ, ki prejme vlogo (organ za sprejem na Poljskem), ni dolžan in na splošno od zadevnih registrov ne zahteva, da ugotovijo naslov, če se izkaže, da je naslov, ki ga je navedel organ za sprejem, nepravilen. V praksi lahko organ, če meni, da je to primerno, oceni, ali je v naslovu očitna napaka, ali, če organ za pošiljanje navede, da je bil naslov vzet iz javno dostopnega registra, preveri, ali je naslov posodobljen v skladu s podatki v tem registru.

  Člen 8 – Pošiljanje pisanj

  Obrazci se lahko izpolnijo v poljščini, angleščini ali nemščini.

  Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

  Ni relevantno.

  Člen 13 – Dan vročitve

  Ni relevantno.

  Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

  Obrazec se lahko izpolni v poljščini, angleščini ali nemščini.

  Člen 15 – Stroški vročanja

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

  Za vročanje pisanj se ne zaračuna pristojbina.

  Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

  Poljska nasprotuje vročanju prek diplomatskih predstavnikov in konzularnih funkcionarjev na svojem ozemlju, razen če se pisanja vročajo državljanom države članice, iz katere izvirajo.

  Člen 19 – Elektronsko vročanje

  Ni relevantno.

  Člen 20 – Neposredno vročanje

  Poljska nasprotuje načinu vročanja iz tega člena na svojem ozemlju.

  Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

  Predlogi za vrnitev v prejšnje stanje, vloženi eno leto po izteku roka, so dopustni le v izjemnih primerih.

  Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

  Ni relevantno.

  Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

  Ni relevantno.

  Zadnja posodobitev: 27/05/2024

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.