Vročanje pisanj (prenovitev)

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

  • okrožna sodišča
  • uradniki registra
  • notarji
  • sodni izvršitelji
  • pravni zastopniki

Člen 3(2) – organi za sprejem

i. Splošni oddelek ali lokalni civilni oddelek, če obstaja, pristojnega okrožnega sodišča in

ii. sodni izvršitelji (OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Po pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Portugalščina, španščina in angleščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: https://dgaj.justica.gov.pt/

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Za namene člena 7(1)(a) je imenovani organi, na katerega lahko organ za pošiljanje naslovi prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: https://dgaj.justica.gov.pt/

Za namene člena 7(2)(c) velja za različne organe za sprejem naslednje:

  • splošni oddelek ali lokalni civilni oddelek, če obstaja, pristojnega okrožnega sodišča: kadar naslov, naveden v zaprosilu za vročitev, ni pravilen, organ za sprejem za vročanje pisanj uporablja notranje pravo, ki se uporablja v podobnih primerih v domačih sporih, tj. ustrezne določbe iz členov 226 in 236 portugalskega zakonika o civilnem postopku;
  • sodni izvršitelji (OSAE): zaprosila se vložijo pri registrih prebivališča ali drugih podatkovnih zbirkah, če taki registri ali podatkovne zbirke obstajajo, da se poišče novi naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Portugalščina, španščina in angleščina.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Če se obrazec L iz Priloge I prevede v jezik tretje države, se pošlje Komisiji za poznejšo objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

Člen 13 – Dan vročitve

Za namene členov 12(5) in 13(2) Uredbe člen 323 portugalskega civilnega zakonika določa, da se v primerih, v katerih vročitve ni bilo mogoče opraviti iz razlogov, ki niso na strani prosilca, potek roka začasno zadrži za pet dni po zaprosilu za vročitev.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Portugalščina, španščina in angleščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Na splošno pri vročitvi sodnih pisanj iz druge države članice ne nastane nikakršna obveznost plačila taks ali stroškov, če se pisanja pošljejo sodišču.

Če pa pisanja osebno vroča sodni uradnik ali sodni izvršitelj, nastanejo naslednji stroški:

1. sodni izvršitelji:

če je vročitev opravljena: 76 EUR;

če vročitev ni opravljena (npr. oseba, ki se ji pisanje vroča, ne prebiva na danem naslovu ali pa naslov ne obstaja): 50,50 EUR;

2. sodni uradniki:

če je vročitev opravljena: 51 EUR;

če vročitev ni opravljena (npr. oseba, ki se ji pisanje vroča, ne prebiva na danem naslovu ali pa naslov ne obstaja): ni plačila.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Portugalska nasprotuje temu, da bi druge države članice na njenem ozemlju vročale sodna pisanja prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev, razen če je oseba, ki ji je treba vročiti pisanje, državljan zadevne države članice.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Ni relevantno.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Ne glede na določbe člena 22(1) lahko portugalska sodišča izrečejo sodbo, če so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2 navedenega člena.

Za namene člena 22(4) je mogoče na Portugalskem predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom za vložitev pritožbe vložiti v enem letu od datuma izpodbijane sodne odločbe. Po izteku tega roka se predlogi ne sprejemajo.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Sporazum med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah z dne 19. novembra 1997

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 03/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.