Vročanje pisanj (prenovitev)

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

Sodišča in notarji (v zapuščinskih postopkih in postopkih za obnovo izgubljene ali uničene pravne listine, na primer listine o lastništvu).

Člen 3(2) – organi za sprejem

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Okrožna sodišča.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Dokumente je treba predložiti v papirni obliki po pošti.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Slovaščina, češčina in angleščina.

Člen 4 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska 71, 813 11

Bratislava

Slovenská republika

Telefon: +421 2 888 91 111

Faks: +421 2 888 91 604

E-naslov: civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Znanje jezikov: slovaščina, češčina, angleščina, francoščina.

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Člen 7(2)(a)

Slovaška bo zagotovila pomoč iz odstavka 1(a) – zahtevek za iskanje naslova je treba poslati okrožnemu sodišču (katero koli okrožno sodišče; vsa okrožna sodišča so tudi organi za sprejem v smislu člena 3(2)).

Člen 7(2)(c)

Slovaški organi za sprejem pri registrih prebivališča ali drugih podatkovnih zbirkah na lastno pobudo vlagajo zaprosila za informacije o naslovih, kadar naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Slovaščina, češčina in angleščina.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Ni relevantno.

Člen 13 – Dan vročitve

Ni relevantno.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Slovaščina, češčina in angleščina.

Člen 15 – Stroški vročanja

Listine ponavadi vroča sodišče, ki prejme zahtevek, vendar lahko sodišče v nekaterih okoliščinah vročitev pisanj zaupa sodnemu uradniku. Če je ta uradnik sodni izvršitelj, se za vročitev plača fiksna taksa v višini 10 EUR na vročeno pisanje.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Slovaška nasprotuje vročanju sodnih listin po diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, razen če se listine vročijo državljanom države članice, iz katere listine izvirajo.

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Slovaška zakonodaja ne dovoljuje uporabe elektronske pošte za vročanje pisanj, ki jih je treba vročiti osebno. Ta pisanja so:

  • Zakon št. 160/2015 (zakonik o pravdnem postopku, v nadaljevanju: ZPP) določa, da je treba osebno vročiti naslednja pisanja:

– odredbe sodišča o spremembi tožbe, če zadevne stranke niso bile navzoče na obravnavi, na kateri je bila izvedena sprememba (člen 142(2) ZPP);

– tožbe s prilogami, če sodišče ni zavrnilo tožbe ali odločilo o ustavitvi postopka (člen 167(1) ZPP);

– stališča tožene stranke, če ta zahtevka ne prizna v celoti (člen 167(3) ZPP);

– odgovori tožeče stranke na stališča tožene stranke v skladu s členom 167(3) (člen 167(3) ZPP);

– sodni poziv na predhodno obravnavo spora (člen 169(2) CSP);

– sodbe (člen 223(1) ZPP);

– plačilni nalogi s tožbo (člen 266(1) ZPP);

– ugovori tožene stranke zoper plačilni nalog, ki se vročijo tožeči stranki (člen 267(5) ZPP);

– odredbe na podlagi člena 273(c) ZPP toženi stranki, naj na tožbo pisno odgovori v predpisanem roku in v izjavi navede ključne elemente svoje obrambe, ter priloži dokumente, na katere se sklicuje, in dokaze za utemeljitev svojih trditev, kot je določeno v členu 273(a) zakonika ZPP;

  • Zakon št. 161/2015 (zakonik o nepravdnem postopku, v nadaljevanju: ZNP) določa, da je treba osebno vročiti naslednja pisanja:

– odredbe o začetku postopka, ki se vročijo strankam, če se je postopek začel po uradni dolžnosti (člen 27 ZNP);

– spremenjena začetna vloga, če stranke niso bile navzoče na obravnavi, na kateri je bila izveden sprememba (člen 28 ZNP);

– odredbe o vsebini zadeve (člen 45 ZNP);

– odredbe v postopkih za vrnitev mladoletnika v primeru ugrabitve ali nedovoljenega zadržanja, s katerimi se od osebe, ki po mnenju prosilca krši pravice, zahteva, da predloži pisno izjavo o zadevi (člen 131(2));

– obvestila in navodila v zapuščinskih postopkih, izdana osebam, za katere se lahko razumno domneva, da so dediči, v zvezi z njihovimi dednimi pravicami in možnostjo zavrnitve dediščine, če sodišče obvestil in navodil ni izdalo ustno na zapisnik (člen 189(2) ZNP);

– obvestila o zahtevkih za sprostitev predmeta v postopku zoper sprostitev predmeta, deponiranega pri notarju, zaradi spoštovanja odgovornosti v primerih iz člena 335(a) ali (b) ali če je vlagatelj zahteval, da se deponirani predmet sprosti njemu ali drugi osebi, ki ni upravičenec (člen 340 ZNP);

– sklepi za predložitev ugovora v postopku za ugotovitev priposestvovanja, poslani osebi, ki je ob začetku postopka z aktom o lastništvu označena kot oseba, ki ima lastninske ali stvarne pravice na premoženju, ki je predmet postopka za ugotovitev priposestvovanja (člen 359g ZNP).

Slovaška zahteva, da se vročitev teh pisanj potrdi s potrdilom o prejemu s strani naslovnika.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Ni relevantno.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Ni relevantno.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Ni relevantno.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.