Vročanje pisanj (prenovitev)

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Vročanje dokumentov


*obvezen vnos

Člen 3(1) – organi za pošiljanje

V Španiji so za pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj pristojni sodni uradniki.

Člen 3(2) – organi za sprejem

Za sprejem sodnih in izvensodnih pisanj so pristojni sodni uradniki, zaposleni v skupnem centru za vročanje v kraju, kjer je treba opraviti vročitev. Če ni skupnega centra za vročanje, je pristojen sodni uradnik sodišča prve stopnje v kraju, kjer je treba opraviti vročitev.

Vsa zaprosila se pošljejo službi za evidentiranje in distribucijo pri skupnem centru za vročanje, če te ni, pa sodnemu tajništvu, ki jih posreduje organu, pristojnemu za vročanje. V španskem pravosodnem sistemu organ, ki ga je Španija imenovala za organ za sprejem (sodna tajništva in osrednje službe), posreduje zaprosilo organu, pristojnemu za vročanje.

Člen 3(4)(c) – razpoložljivi načini sprejemanja pisanj

Kar zadeva načine sprejemanja pisanj, lahko sodišča za opravljanje storitev uporabljajo IT in elektronska sredstva. Če elektronska sredstva niso na voljo, se vročitev opravi po pošti s povratnico.

Člen 3(4)(d) – jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec iz Priloge I

Standardni obrazec se lahko izpolni v angleščini, francoščini, portugalščini ali španščini.

Člen 4 – Osrednji organ

Španija je kot osrednji organ imenovala Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje pri Ministrstvu za pravosodje.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

E-pošta: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Člen 7 – Pomoč pri poizvedbah o naslovu

Za poizvedbe v zvezi z naslovi je orgovoren organ, pristojen za vročanje.

V skladu s členom 7(1)(a) Uredbe lahko organi za pošiljanje zaprosila za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, naslovijo na pristojni organ, ki ga je Španija imenovala za vročanje.

V skladu s členom 7(2)(c) Uredbe španski organi, ki so pristojni za vročanje, pri registrih prebivališča ali drugih podatkovnih zbirkah na lastno pobudo vlagajo zaprosila za informacije o naslovih, kadar naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen.

Člen 8 – Pošiljanje pisanj

Standardni obrazec se lahko izpolni v španščini, angleščini, francoščini ali portugalščini.

Člen 12 – Zavrnitev sprejema pisanja

Obrazec L ni preveden v jezike tretjih držav.

Člen 13 – Dan vročitve

Rok za vročitev je odvisen od pisanja, ki ga je treba vročiti, in vrste oziroma faze postopka. Običajno znaša 3 do 5 dni.

Uporabljajo se ustrezna postopkovna pravila.

Člen 14 – Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

Potrdilo o vročitvi mora biti izpolnjeno v španščini.

Člen 15 – Stroški vročanja

Ni relevantno.

Člen 17 – Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

Španija nasprotuje vročanju pisanj iz drugih držav članic na svojem ozemlju po konzularnih ali diplomatskih službah, razen če se nanašajo na državljane zadevne države članice (država članica porekla).

Člen 19 – Elektronsko vročanje

Ni relevantno.

Člen 20 – Neposredno vročanje

Neposredno vročanje v Španiji ni mogoče. Procesni zastopniki ne smejo opravljati vročitev, razen če jih izrecno pooblasti sodni uradnik.

Člen 22 – Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

Španija navaja, da lahko sodnik ukine prekinitev postopka in izreče sodbo, če so izpolnjene vse zahteve iz člena 22 Uredbe (EU) 2020/1784.

Glede pristojnosti sodnika za sprejem predlogov za vrnitev v prejšnje stanje je Španija navedla, da ti predlogi niso dopustni, če so vloženi več kot eno leto po datumu sodbe.

Člen 29 – Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

Brez komentarja.

Člen 33(2) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Brez komentarja.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.