Delgivning av handlingar (omarbetning)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar), är Österrikes sändande organ distriktsdomstolarna, men även alla domstolar som är skyldiga att delge rättegångshandlingar, t.ex. i egenskap av domstol som ska avgöra sakfrågan.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Enligt artikel 3.2 i förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar), är Österrikes mottagande organ endast distriktsdomstolarna.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Även efter det att skyldigheten att översända handlingar för delgivning, framställningar osv. enligt denna förordning via ett decentraliserat it-system som bygger på e-CODEX (artikel 5.1 jämförd med artikel 37.2 i förordningen) blir tillämplig gäller att i händelse av en störning i detta it-system (artikel 5.4) får de metoder som hittills funnits tillgängliga för översändande av handlingar för delgivning, framställningar osv. – post, andra leveranstjänster (t.ex. expressbud), e-post och fax – användas.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Formulären kan fyllas i på engelska eller tyska.

Artikel 4 – Central enhet

Den centrala enhet som avses i artikel 4 i förordningen är, för hela Österrike:

Bundesministerium für Justiz (förbundsjustitieministeriet)

Museumstraße 7

AT-1070 Wien

Tfn: +43 1 521520

Fax: +43 1 521522727

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Adresser till mottagare i Österrike kan hittas på följande sätt (artikel 7.1 c):

Det centrala folkbokföringsregistret (Zentrale Melderegister, registret) finns vid det österrikiska förbundsinrikesministeriet. Det är ett offentligt register över alla personer som är registrerade i Österrike med uppgifter om deras huvudsakliga hemvist och adresser till eventuella andra bostäder. Registret innehåller identitetsuppgifter (t.ex. namn, kön, födelsedatum, registernummer, nationalitet osv.) och uppgifter om personers hemvist. Det är obligatoriskt att registrera och avregistrera sin bostadsadress i Österrike.

Registreringar görs vid registreringsmyndigheter, folkbokföringskontor och medborgarkontor i Österrikes städer och kommuner. Registret finns tillgängligt online för alla myndigheter (t.ex. lokala myndigheter, polismyndigheter). På begäran ges även direkt tillgång till banker, försäkringsbolag, advokater, notarier osv. som inspekterats av det österrikiska inrikesministeriet.

Vem som helst kan (mot en avgift) begära registeruppgifter om en persons huvudsakliga hemvist från registreringsmyndigheterna.

För att hitta en person kan både fysiska och juridiska personer få information om registrerade personer från registret genom att begära uppgifter om personens huvudsakliga hemvist. Uppgifter om födelsedatum kan endast begäras av personer som har ett verkställighetsbeslut mot den person eller de personer som uppgifterna gäller.

Som allmän regel tillhandahålls endast uppgifter om en persons huvudsakliga hemvist. Om personen vars uppgifter efterfrågas inte har en faktisk huvudsaklig hemvist tillhandahålls uppgifter om hans eller hennes senast avregistrerade huvudsakliga hemvist.

Registrerade uppgifter kan erhållas under förutsättning att den person vars uppgifter begärs kan särskiljas med hjälp av vissa variabler, så att uppgifterna som lämnas ut inte kan avse mer än en person. För att erhålla information krävs för- och efternamn samt åtminstone en ytterligare uppgift som gör att man med säkerhet kan identifiera den eftersökta personen (t.ex. födelsedatum, födelseort, nationalitet eller tidigare adress).

Behörig myndighet är registreringsmyndigheten, dvs. den kommunala myndigheten; i städer med egen stadga är det stadsfullmäktige och i Wien är det kommunkontoret.

Förfrågningar om uppgifter från registret kan lämnas in på ett informellt sätt, personligen, per post eller via internet.

Registrerade uppgifter kan begäras online på registrets webbplats eller via oesterreich.gv.at. För att göra det krävs ett aktiverat medborgarkort och möjlighet att kunna göra e-betalningar. De begärda uppgifterna tillhandahålls så snart den administrativa avgiften har betalats. För närvarande är den administrativa avgiften 3,30 euro och den måste betalas även om sökningen inte ger något tydligt resultat.

För att erhålla uppgifter ur registret krävs en officiell id-handling med foto. När det gäller skriftliga ansökningar måste den officiella handlingen inlämnas i original eller som en kopia bestyrkt av notarie eller domstol.

Avgiften för skriftliga ansökningar är 14,30 euro. En förfrågan till det lokala folkbokföringsregistret kostar 2,10 euro och en förfrågan till det centrala folkbokföringsregistret kostar 3,30 euro.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Formulär A kan fyllas i på engelska eller tyska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Eventuella översättningar som gjorts efter beslut av domstol godtas ej.

Artikel 13 – Delgivningsdag

I österrikisk rätt finns det såvitt vi vet för närvarande inga bestämmelser om handlingar av den typ som avses i artiklarna 12.5 och 13.2.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Intyget (formulär K) kan fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Inga fasta avgifter tas ut.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Österrike motsätter sig inte delgivning enligt artikel 17.1.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

I Österrike finns inga ytterligare villkor för elektronisk delgivning per e-post enligt artikel 19.1 b jämförd med artikel 19.2 i förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar).

Artikel 20 – Direkt delgivning

Direkt delgivning av rättegångshandlingar genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten är inte tillåten enligt österrikisk rätt.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 22.1 får österrikiska domstolar meddela avgörande enligt de villkor som anges i artikel 22.2.

Österrike har inte fastställt en sådan tidsfrist som avses i artikel 22.4 sista stycket för att lämna in en ansökan om återställande av försutten tid.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

I enlighet med vad som redan anmälts genom skrivelser av den 23 februari 2009 från det tyska och det österrikiska förbundsjustitieministeriet avseende förordning (EG) nr 1393/2007 bör följande fortsatt vara tillämpligt mellan Tyskland och Österrike:

När det gäller ömsesidig rättslig hjälp, i den mån detta även avser delgivning, fortsätter Tyskland och Österrike att tillämpa det avtal som ingicks av deras regeringar den 6 juni 1959 om ytterligare förenkling av rättshandlingar enligt Haagkonventionen av den 1 mars 1954 (offentliggjort i Österrikes officiella kungörelseorgan nr 27/1960 och i Tysklands officiella kungörelseorgan nr 1959 II, s. 1523).

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Det finns ännu inga konkreta planer för detta.

Senaste uppdatering: 15/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.