Delgivning av handlingar (omarbetning)

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

 • Exekutionsbiträden.
 • I de fall där det i belgisk lag anges att rättegångshandlingar ska delges av domstol är dessa domstolars kanslier sändande organ.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Exekutionsbiträden

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Rekommenderat brev med mottagningsbevis eller kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderad leverans.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Förutom nederländska, franska och tyska kan även engelska användas för att fylla i formulären.

Artikel 4 – Central enhet

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders (Belgiens nationella sammanslutning för exekutionsbiträden)
Henri Jasparlaan 93
B-1060 Bryssel
Belgien

Tfn: +32 2 5380092
Fax: +32 2 5394111
E-post: info@nkgb-cnhb.be

Information kan skickas per post, fax, e-post eller telefon.
Språk: franska, nederländska, tyska, engelska.
Geografiskt behörighetsområde: Belgien (hela landet).

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Belgien tillhandahåller den hjälp som avses i artikel 7.1 a. Exekutionsbiträden är de behöriga myndigheter som sändande organ kan rikta begäranden till om fastställande av adressen till den person som ska delges.

Denna webbplats kan användas för att hitta ett exekutionsbiträde som kan bistå vid adressförfrågningar.

Belgien förklarar att exekutionsbiträden med behörighet att delge handlingar inom sitt territorium i egenskap av mottagande organ generellt är skyldiga enligt lag att på eget initiativ verifiera att adressatens adress inom det territoriet är korrekt, enligt gällande nationella bestämmelser. Adressen verifieras genom förfrågningar till befintliga databaser som exekutionsbiträden har laglig tillgång till och som tillhandahåller information om officiell adress till alla (belgiska och utländska) personer som har sin hemvist i, uppehåller sig i eller har uppehållstillstånd i Belgien.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Belgien godtar formulär A på engelska och även på franska, nederländska eller tyska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt.

Artikel 13 – Delgivningsdag

I Belgien tillämpas ett system med dubbla datum för att fastställa tidpunkt för delgivning. Det datum som räknas som delgivningsdag varierar beroende på om det gäller adressaten eller avsändaren.

I enlighet med artikel 53a i den belgiska processlagen ska tidsfrister – om inte annat anges i lagen – som börjar löpa från och med delgivningen av en handling i pappersform beräknas enligt följande för adressaten:

1) När delgivningen sker genom någon av de två formerna av rekommenderat brev med mottagningsbevis börjar tidsfristen löpa efter den dag då brevet lämnades på adressatens bostadsadress eller, i förekommande fall, på dennes vistelseadress eller valda adress.

2) När delgivningen sker per rekommenderat brev eller ordinarie brev börjar tidsfristen löpa den tredje arbetsdagen efter den dagen då brevet inlämnades till posten, om adressaten inte kan bevisa motsatsen.

För avsändaren är det avsändningsdagen (eller dagen då brevet lämnades till posten eller domstolskansliet) som gäller som delgivningsdag.

Om en part i ett mål har förlorat i första instans och avser att överklaga, måste detta gå att göra utan att den formella delgivningen av domen behöver inväntas.

Samma sak gäller ifall en person vill avbryta en preskriptionsfrist genom att delge en handling med denna verkan (utomrättslig handling).

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Belgien godtar formulär K på engelska och även på franska, nederländska eller tyska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Kostnaderna för delgivning av exekutionsbiträde utgörs av en fast avgift på 165 euro (inklusive moms) som sökanden ska betala för varje handling som ska delges en fysisk eller en juridisk person. Exekutionsbiträdet kan begära detta belopp eller en del därav innan uppdraget utförs. Om moms tas ut i ursprungsmedlemsstaten på delgivningskostnader enligt EU: s gemensamma momsbestämmelser, ska exekutionsbiträdet återbetala eventuella överskjutande belopp. Betalningen ska göras direkt via bank eller något annat finansinstitut i Belgien som godkänts av det land där sökanden bor. Bankavgifter ska betalas av sökanden.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Belgien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar på sitt territorium enligt artikel 17.1 i förordningen, om inte handlingarna ska delges med medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Enligt nationell lagstiftning i Belgien tillåts i princip inte delgivning av handlingar via vanlig e-post, men Belgien godtar delgivning på elektronisk väg enligt artikel 19.2 om följande villkor uppfylls:

Det förfarande som används måste göra det möjligt att

 • tillförlitligt identifiera parterna i den elektroniska kommunikationen,
 • säkerställa de översända handlingarnas integritet samt säkerhet och sekretess i utbytet,
 • säkerställa att de sändningar som har gjorts bevaras,
 • med säkerhet fastställa det datum då handlingen sändes,
 • med säkerhet visa att adressaten har samtyckt till elektronisk delgivning.

Dessa villkor gäller inte vid delgivning av handlingar av rent informativ karaktär och utan rättsverkningar som exempelvis innebär att tidsfrister för överklagan börjar löpa.

Artikel 20 – Direkt delgivning

I belgisk lagstiftning finns ingenting som motsätter sig den möjlighet till direkt delgivning som föreskrivs i artikel 20. Direkt delgivning till personer bosatta i Belgien ska utföras av det exekutionsbiträde med territoriell behörighet för orten där personen som ska delges är bosatt.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22.1 i förordningen får domstolarna i Belgien meddela avgörande om alla villkor i punkt 2 är uppfyllda.

Sedan avgörande meddelats enligt artikel 22.4 i förordningen kan ansökan om omprövning enligt punkt 4 inges inom ett år.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Belgien förklarar att förordningen, i landets förbindelser med övriga medlemsstater, har företräde i frågor som omfattas av dess tillämpningsområde framför följande instrument:

 • Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.
 • Konventionen av den 1 mars 1956 mellan Belgien och Frankrike om ömsesidig rättslig hjälp på privaträttens område.
 • Avtal av den 25 april 1959 mellan Belgiens regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.
 • Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 • Konventionen av den 23 oktober 1989 mellan Belgien och Österrike om ömsesidig rättslig hjälp och rättsligt samarbete, tillagd till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 06/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.