Delgivning av handlingar (omarbetning)

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 3.1 – Översändande organ

Följande sändande organ i Kroatien är behöriga att delge handlingar utomlands:

– När det gäller rättsliga handlingar, den domstol som är skyldig att utföra delgivningen.

– När det gäller andra handlingar, distriktsdomstolen (općinski sud) i den domkrets där det organ eller den person som gör en framställan om delgivning av en handling utomlands har sin hemvist, sin vistelseort eller sitt säte.

– När det gäller handlingar som har bestyrkts eller utfärdats av notarier, distriktsdomstolen i den domkrets där notarien har sitt säte.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Behörigt mottagande organ för delgivning av handlingar i Kroatien är distriktsdomstolen i vars domkrets handlingen ska delges.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per e-post och per post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Engelska kan användas för att fylla i standardformuläret i bilaga I.

Artikel 4 – Central enhet

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tfn: +385 1 371 40 00

Webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Kroatien kommer att hjälpa till med adressförfrågningar inom landets territorium enligt artikel 7.1 a, dvs. genom att utse myndigheter till vilka sändande organ kan rikta begäranden om fastställande av adressen till den person som ska delges.

Sändande organ kan rikta begäranden om fastställande av adressen till den person som ska delges till:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Kroatiens inrikesministerium)

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove (direktoratet för invandring, medborgarskap och administration)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-post prijavnistvo@mup.hr

De mottagande myndigheterna i Kroatien gör på eget initiativ förfrågningar om adressuppgifter i folkbokföringsregister eller andra databaser i fall där den adress som angetts i framställningen om delgivning inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Engelska kan användas för att fylla i formulär A i bilaga I.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Ej tillämpligt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Engelska kan användas för att fylla i formulär K i bilaga I.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Ej tillämpligt enligt nationell lagstiftning.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Kroatien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän inom landets territorium, om inte handlingarna delges personer som är medborgare i den medlemsstat varifrån handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

I civilprocesslagen anges att handlingar ska delges per post eller av ett särskilt exekutionsbiträde, dvs. en tjänsteman vid domstol, via en behörig förvaltningsmyndighet eller notarius publicus eller direkt vid domstolen, eller på elektronisk väg i enlighet med samma lag. Efter begäran från en part som uppger att denne är beredd att stå för de kostnader som uppstår kan domstolen besluta att handlingen ska delges av notarius publicus. Ett sådant beslut kan inte överklagas. Handlingen som ska delges placeras då tillsammans med domstolens avgörande i ett speciellt kuvert som överlämnas till parten.

Direkt delgivning av handlingar genom behörig notarius publicus tillåts därmed i Kroatien på begäran av en person som har ett intresse av domstolsförhandlingens utgång.

En notarius publicus är inte skyldig att delge en handling om avgiften för tjänsten inte har betalats i förskott. Parten betalar avgiften i förskott direkt till notarius publicus bankkonto.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

En ansökan om omprövning tillåts inte om den inges mer än ett år efter det att domen antogs.

Kroatiska domstolar får meddela dom om de villkor som anges i artikel 22.2 är uppfyllda.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Avtalet mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil- och straffrättsliga ärenden.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Kroatien har inte möjlighet att driva det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs enligt förordningen.

Senaste uppdatering: 06/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.