Delgivning av handlingar (omarbetning)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Republiken Cyperns behöriga myndighet för översändande av rättegångshandlingar eller andra handlingar som ska delges i en annan medlemsstat (sändande organ) är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Republiken Cyperns behöriga myndighet för mottagande av rättegångshandlingar eller andra handlingar från en annan medlemsstat (mottagande organ) är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning, som har territoriell behörighet i hela Cypern.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar får översändas per e-post i händelse av tekniska problem med eller störning i det system som anges i artikel 5 i förordningen, eller om exceptionella omständigheter råder.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Formulären i bilaga I kan fyllas i på grekiska och på engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Cyperns centrala enhet är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning som har territoriell behörighet i hela landet. Den centrala enhetens adress:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Cypern bistår vid adressförfrågningar enligt artikel 7.1 a i förordningen, dvs. tillhandahåller utsedda myndigheter till vilka sändande organ kan rikta begäranden om fastställande av adressen till den person som ska delges.

Det sändande organ som avses ovan är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning, i egenskap av central enhet, som kontaktar de utsedda myndigheterna vid adressförfrågningar.

Den centrala enhetens adress:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Myndigheterna gör inga förfrågningar till databaser på eget initiativ, enligt artikel 7.2 c i förordningen.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Formulär A i bilaga I kan fyllas i på grekiska och på engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt. Formulär L i bilaga I har inte översatts till något tredjelands språk.

Artikel 13 – Delgivningsdag

I Cyperns lagstiftning föreskrivs ingen tidsfrist för delgivning. Om handlingar delges som ett led i ett pågående förfarande vid domstol kan dock domstolen fastställa en tidsfrist för delgivning.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Formulär K i bilaga I kan fyllas i på grekiska och på engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

21 euro för varje framställan om delgivning av handlingar (Aítima Epídosis Engráfon).

Avgiften måste betalas genom banköverföring till följande bankkonto:

Konto: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Ovanstående förfarande måste följas vid alla framställningar om delgivning av handlingar. Noteras bör att en framställan som inte åtföljas av ett bankkvitto som visar att de lagstadgade avgifterna har betalts kommer att lämnas utan åtgärd.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Republiken Cypern motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar enligt artikel 17.1 på sitt territorium, om inte handlingarna ska delges med medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Kommer att fastställas inom kort.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Sådan delgivning utförs av privata exekutionsbiträden (idiótes epidótes).

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Kommer att fastställas inom kort.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Cypern har tillträtt Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Landet har inte för avsikt att ingå avtal eller överenskommelser enligt artikel 29.2 i förordningen.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Cypern har inte för avsikt att använda sig av det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs.

Senaste uppdatering: 12/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.