Delgivning av handlingar (omarbetning)

Nationell information och webbformulär för förordning (EU) 2020/1784

Allmän information

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) syftar till att förbättra och påskynda översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för delgivning mellan medlemsstaterna. Förordningen ersatte rådets förordning (EG) nr 1393/2007 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet - som obligatorisk metod för överföringar och mottagande av framställningar, formulär och annan kommunikation - kommer dock att börja användas först den 1 maj 2025 (första dagen i den månad som följer på en treårsperiod efter ikraftträdandet av genomförandeakten som avses i artikel 25 (för närmare information, se artikel 37 i förordning (EU) 2020/1784)).

Förordningen är tillämplig mellan alla EU:s medlemsstater, inklusive Danmark, som har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll genom en förklaring grundad på ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

I förordningen föreskrivs olika sätt att översända och delge handlingar: översändande via sändande och mottagande organ, översändande på konsulär eller diplomatisk väg, delgivning genom posttjänster, elektronisk delgivning och direkt delgivning.

Sändande organ är behöriga att översända handlingar i mål och ärenden som ska delges i en annan medlemsstat Mottagande organ är behöriga att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat Det centrala organet ska ge information till de sändande organen och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå när handlingar översänds för att delges

Förordningen innehåller tolv formulär.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ("delgivning av handlingar") och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt
Senaste uppdatering: 22/02/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.