Delgivning av handlingar (omarbetning)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Domstolar.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Distriktsdomstolar (okresní soudy) (i Prag: obvodní soudy, i Brno: Městský soud).

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot

  • per post,
  • per fax,
  • per e-post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Formuläret kan fyllas i på tjeckiska, slovakiska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Ministerstvo spravedlnosti (justitieministeriet)

Mezinárodní odbor civilní (avdelningen för internationell civilrätt)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

  • Artikel 7.1 a

Distriktsdomstolen (okresní soud) (i Prag: obvodní soud, i Brno: Městský soud) som har behörighet för det område där den senast kända adressen till den person som ska delges finns, om adressuppgifter finns att tillgå, eller i tillämpliga fall den distriktsdomstol som har behörighet för det område där personen som ska delges befinner sig, enligt de uppgifter som finns att tillgå.

  • Artikel 7.2 c

Om en framställning innehåller en adress till adressaten där delgivning inte är möjlig gör domstolen en slagning i lämpligt informationssystem för att hitta bostadsadressen om adressaten är en fysisk person, adressen till verksamhetsstället om det är en enskild näringsidkare eller adressen till sätet eller en organisationsenhet som är registrerad i aktuellt register om det är en juridisk person.

Domstolen kontrollerar även om adressaten har en elektronisk brevlåda registrerad i Tjeckien. Om adressaten har en registrerad elektronisk brevlåda skickar domstolen handlingarna endast till den elektroniska brevlådan via det offentliga datanätverket. Att registrera en elektronisk brevlåda är obligatoriskt endast för juridiska personer och (från och med den 1 januari 2023) enskilda näringsidkare. För fysiska personer som inte bedriver verksamhet är det frivilligt.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Förutom på tjeckiska godtas standardformulär ifyllda på slovakiska och engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

-

Artikel 13 – Delgivningsdag

I Tjeckien finns inga sådana tidsgränser för delgivning av handlingar.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Förutom på tjeckiska godtas intyg avfattade på slovakiska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Delgivning i Tjeckien är avgiftsfri.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Tjeckien motsätter sig inte sådan delgivning inom sitt territorium.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Intyget om delgivning av handlingar som skickas med e-post måste undertecknas med en elektronisk underskrift baserad på ett certifikat för kvalificerade elektroniska signaturer eller genom en kvalificerad elektronisk underskrift.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Enligt tjeckisk rätt är sådan delgivning inte tillåten på tjeckiskt territorium.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

  • Artikel 22.2

Domstolar i Tjeckien kan utan hinder av artikel 22.1 meddela avgöranden även om intyg om att handlingen delgetts eller lämnats inte har mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 22.2 är uppfyllda.

  • Artikel 22.4

I Tjeckien finns ingen sådan tidsfrist.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

-

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 22/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.