Delgivning av handlingar (omarbetning)

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

De myndigheter som ansvarar för översändande av rättegångshandlingar i Estland enligt artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) är distriktsdomstolarna, de regionala domstolarna eller högsta domstolen beroende på var målet eller ärendet som den handling som ska delges prövas, och den myndighet som ansvarar för att översända andra handlingar är rättegångshandlingar är justitieministeriet (Justiitsministeerium).

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Det organ som ansvarar för att ta emot rättegångshandlingar och andra handlingar enligt artikel 3.2 i förordningen är den distriktsdomstol som har behörighet i det område där handlingen ska delges.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post, fax eller elektroniskt, i enlighet med villkoren i civilprocesslagen (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Estland godtar standardformulär på både estniska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Den centrala enhet som aves i artikel 4 i förordningen är justitieministeriet (Justiitsministeerium). Kontaktuppgifter:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estland

Tfn: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-post:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

För att uppfylla kraven i artikel 7.1 c tillhandahåller Estland information via den europeiska e-juridikportalen om hur adresser till personer som ska delges kan hittas.

 • Utlämnande myndighet:

Tallinns folkbokföringskontor

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTLAND

E-post: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTLAND

 • Förfrågningen ska innehålla information om
  • för vilka handlingar som ska delges det behövs en persons adress (med handlingar som styrker varför detta behövs),
  • bekräftelse på att behoven av de aktuella uppgifterna har grund i förordningen,
  • bekräftelse på att de aktuella uppgifterna endast kommer att användas för avsett ändamål,
  • vem som har betalat för de aktuella uppgifterna och när (en betalningsanvisning som styrker att betalning har gjorts bör bifogas),
  • uppgifter som gör att den sökande kan identifieras (en kopia av sidan med personuppgifter i den sökandes identitetshandling ska bifogas framställningen).

Framställningsformulär: [länk till formuläret för adressförfrågningar kommer att läggas in innan förordningen börjar gälla]

Förfrågningar kan inges på estniska eller engelska.

 • För att få ut uppgifter om en person måste en avgift på 15 euro betalas.

Betalningsuppgifter:

Mottagare:                                Rahandusministeerium

Konton:             SEB Pank EE891010220034796011 (Swiftkod: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (Swiftkod: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (Swiftkod: NDEAEE2X),

Ref.nr:                   2900082511

Meddelande:                          namnet på den person vars adressuppgifter efterfrågas

 • Uppgifter lämnas ut
  • via e-post till den e-postadress som anges i förfrågan eller
  • via rekommenderad försändelse eller vanlig post till den postadress som den sökande angett i förfrågan.
 • Ytterligare information:
  • Om det uppstår problem med förfrågningen kontaktar Tallinns folkbokföringskontor den sökande och efterfrågar ytterligare förklaringar eller handlingar.
  • Om Tallinns folkbokföringskontor kommer fram till att det inte är motiverat att lämna ut de aktuella uppgifterna eller att utlämnande av uppgifterna kan skada personen vars uppgifter efterfrågas kan kontoret besluta att uppgifterna inte ska lämnas ut.
  • Den som anser sig ha fått sina rättigheter eller friheter kränkta har 30 dagar på sig att anföra klagomål hos inrikesministeriet (Siseministeerium) [en länk till inrikesministeriets webbplats med mer information kommer att läggas in innan förordningen börjar gälla].
  • En överklagan kan även inges till Tallinns förvaltningsdomstol (Tallinna Halduskohus), enligt de villkor och det förfarande som anges i förvaltningsprocesslagen (halduskohtumenetluse seadustik) inom 30 dagar från det att beslut meddelats (mer information finns på https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Estland godtar de standardformulär som avses i artikel 8.2 i förordningen på både estniska och engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Det officiella språk som avses i artikel 12.1 b och 12.2 a är estniska.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Någon sådan dag finns inte fastställd i estnisk rätt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Estland godtar de standardformulär som avses i artikel 14.2 i förordningen på både estniska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

I regel tas ingen avgift ut för att delge handlingar.

Om den mottagande myndigheten tar hjälp av en exekutionstjänsteman för att delge handlingar tas en avgift på 40 euro ut för delgivningen, om det går att delge handlingen till adressaten eller dennes juridiska ombud

 1. på den adress eller via andra kontaktuppgifter som anges i folkbokföringsregistret eller via e-postadressen isikukood@eesti.ee (isikukood = den personliga id-koden),
 2. på en adress som anges i registret över enskilda näringsidkare och juridiska personer i Estland (bolagsregistret) eller via de andra kontaktuppgifter som anges i det registrets informationssystem.

I annat fall tas en avgift på 70 euro ut när en exekutionstjänsteman delger handlingar. Om den person som ska delges handlingarna är skyldig att registrera sin adress och sina kontaktuppgifter i folkbokföringsregistret eller i bolagsregistret men inte har gjort detta (eller om de uppgifter som förts in i registret inte gäller längre eller på något annat sätt inte stämmer) och det därför inte går att delge handlingarna med hjälp av dessa uppgifter gäller följande: Av den ovannämnda avgiften på 70 euro ska enligt beslutet om exekutionstjänstemannens arvode 35 euro betalas av den person som ansökt om delgivning och 35 euro av den person som skulle ha delgetts handlingarna.

Om det inte går att delge en handling trots att exekutionstjänstemannen gjort allt denne har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet har exekutionstjänstemannen rätt att ta ut en avgift på 40 euro genom att utfärda ett beslut om exekutionstjänstemannens arvode och delgivningsinstrumentet för de åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit för att delge handlingen.

En exekutionstjänsteman får inte ta ut någon avgift om exekutionstjänstemannen inte har gjort allt denne har kunnat för att delge handlingarna i enlighet med det lagstadgade förfarandet inom den period som domstolen fastställt och det inte har gått att delge handlingarna.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

I enlighet med artikel 17 får handlingar endast delges genom en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän som är stationerade i Estland om handlingarna ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Med avseende på artikel 19.2 meddelar Estland följande:

Enligt estnisk lag anses en handling ha delgivits adressaten via e-post om mottagaren bekräftar att denne tagit emot handlingen. Denna bekräftelse ska innehålla uppgift om vilken dag handlingen mottogs och ha undertecknats av adressaten eller dennes ombud. Bekräftelser som skickas elektroniskt ska vara försedda med avsändarens digitala signatur eller översändas på något annat säkert sätt som gör det möjligt att identifiera avsändaren och fastställa när bekräftelsen sändes om inte domstolen saknar anledning att betvivla att en bekräftelse utan digital signatur har skickats av adressaten eller av dennes ombud. Elektroniska bekräftelser får skickas till domstolen via e-post om domstolen känner till adressatens e-postadress och det kan antas att obehöriga personer inte har tillgång till denna adress samt om domstolen redan har skickat handlingar till den e-postadressen under den aktuella domstolsprövningens gång eller om parten i målet har lämnat sin e-postadress till domstolen vid ett annat tillfälle. Adressaten måste skicka bekräftelsen till domstolen utan dröjsmål. En domstol kan ålägga parter i ett domstolsförfarande eller deras ombud böter om de underlåter att uppfylla denna skyldighet.

Artikel 20 – Direkt delgivning

I Estland får handlingar inte delges på det sätt som anges i artikel 20 i förordningen.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

En estnisk domstol får meddela ett avgörande i ett mål i enlighet med de villkor som anges i artikel 22.2 i förordningen även om inget intyg har mottagits på att en handling har delgetts svaranden. Ansökningar om omprövning kan inges till en domstol inom ett år från den dag då det avgörande som avslutar domstolsförfarandet meddelas.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

– Avtal mellan Estland och Polen om rättshjälp och rättsförhållanden i civil-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

– Avtal mellan Lettland, Estland och Litauen om rättshjälp och rättsförhållanden.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 23/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.