Delgivning av handlingar (omarbetning)

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Artikel 3.1 – Översändande organ

Sändande organ är tingsrätterna, marknadsdomstolen, hovrätterna, Högsta domstolen, Utsökningsverket och justitieministeriet.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är tingsrätterna.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan skickas in via post, fax och e-post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Finska, svenska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Justitieministeriet är central enhet.

Justitieministeriet

PB 25

FI-00023 Statsrådet

Tfn: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: registratorskontoret.jm@gov.fi

Handlingar kan skickas in via post, fax och e-post.

Språk: Finska, svenska, engelska

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Artikel 7.1 c: begäran om att hitta adresser till personer som ska delges en handling lämnas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utdrag från befolkningsdatasystemet kan för godtagbara ändamål beställas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En avgift tas ut för utdrag.

Mer information om att beställa utdrag, avgifter och kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata finns här:

På finska: https://dvv.fi/muut-todistukset

På svenska: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

På engelska: https://dvv.fi/en/other-certificates

Artikel 7.2 c: I Finland kan utmätningsmännen vid tingsrätterna söka fram aktuell adress i befolkningsdatasystemet i de fall den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Framställningsformuläret kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

-

Artikel 13 – Delgivningsdag

-

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Intyget kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Utländska sändande organ behöver inte betala någon avgift för delgivning av handlingar.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

-

Artikel 20 – Direkt delgivning

Finland motsätter sig inte denna typ av delgivning. Tingsrätternas utmätningsmän är behörig myndighet för detta.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Finland har ingenting att meddela enligt artikel 22.2 och 22.4.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Nordisk överenskommelse av den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 28/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.