Delgivning av handlingar (omarbetning)

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Sändande organ i Frankrike är exekutionstjänstemännen (commissaires de justice) (som före den 1 juli 2022 kallades huissiers de justice) och domstolskanslier.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Mottagande organ i Frankrike är exekutionstjänstemännen.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot per post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Frankrike godtar standardansökningsformuläret i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 4 – Central enhet

Central enhet är byrån för ömsesidig rättslig hjälp, internationell privaträtt och EU-rätt (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE).

Adress:

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (direktoratet för civilrättsliga frågor m.m.)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tfn: +33 (0)1 44 77 61 05

E-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Språk: franska och engelska.

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

I Frankrike finns ingen behörig myndighet att rikta adressförfrågningar till (7.1 a). Det finns inte heller något folkbokföringsregister (7.1 b).

I enlighet med artikel 7.1 c hänvisas sökanden till följande webbplatser med information:

  • För att hitta en privatpersons adress:

– Franska förvaltningens officiella webbplats för offentliga tjänster

Webbplats: https://www.service-public.fr/

– Nummer- och adressupplysning

Webbplats: https://annuairepagesblanches.org/

  • För att hitta en företagsadress:

– Infogreffe

Webbplats: https://www.infogreffe.fr/

– INPI

Webbplats: https://www.inpi.fr/

När det gäller stämningsansökningar och verkställighetsbeslut kan sökanden även rådfråga behörig exekutionstjänsteman vid den appellationsdomstol där adressaten hade sin senast kända hemvist.

Information om exekutionstjänstemän kan fås från Nationella kammaren för exekutionstjänstemän (Chambre nationale des commissaires de justice:

Tfn: +33 149701290

E-post: cnhj@huissier-justice.fr
Webbplats: http://www.huissier-justice.fr/

Vad gäller artikel 7.2 c utser Frankrike inga myndigheter som adressförfrågningar kan riktas till.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Frankrike godtar standardansökningsformuläret A i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt.

Artikel 13 – Delgivningsdag

I fransk rätt föreskrivs i regel inga tidsfrister för när beslut måste delges.

Utevarodomar och domar som bedöms vara motstridiga är dock ogiltiga om de inte delges inom sex månader efter att de har utfärdats (artikel 478 i civilprocesslagen). Vid behov kan förfarandet återupptas med en ny kallelse, om det inte har preskriberats.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Frankrike godtar standardansökningsformuläret K i bilaga I om det har fyllts i på franska eller ett av följande språk: engelska, tyska, italienska eller spanska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Fast avgift för delgivning genom exekutionstjänstemän (commissaires de justice) är 48,36 euro (beslut [arrêté] av den 28 februari 2020). Betalning ska ske samtidigt som handlingen översänds, utom när sökanden får rättshjälp.

För handlingar som ska delges i de utomeuropeiska departementen och gemenskaperna enligt artikel A444-10 i handelslagen höjs avgiften

  1. med 30 % för Wallis- och Futunaöarna, Saint-Pierre och Miquelon samt Mayotte (dvs. till 62,87 euro),
  2. med 29 % i departementen Guadeloupe och Martinique (dvs. till 62,38 euro),
  3. med 27 % i departementet Franska Guyana (dvs. till 61,42 euro),
  4. med 37 % i departementet Réunion (dvs. till 66,25 euro).

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Frankrike motsätter sig att en annan medlemsstat delger rättegångshandlingar på franskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän om inte den person som delges handlingen är medborgare i den medlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Enligt nationell lagstiftning tillåts inte delgivning av en handling via e-post. I enlighet med artikel 19.2 godtar Frankrike dock elektronisk delgivning på följande ytterligare villkor:

– Förfarandet som används måste garantera tillförlitlig identifiering av parterna i den elektroniska kommunikationen, integriteten hos de handlingar som sänds, säkerhet och sekretess vid utbyte och lagring av gjorda överföringar, samt på ett säkert sätt fastställa datum för avsändning och datum för tillhandahållande eller datum för mottagande (artikel 748-6 i civilprocesslagen).

– För att delgivningshandlingar ska vara giltiga måste de innehålla adressatens medgivande till elektronisk delgivning (artikel 662-1 i civilprocesslagen) samt datum och klockslag då adressaten fick kännedom om handlingen (artikel 663 i civilprocesslagen).

Artikel 20 – Direkt delgivning

Frankrike motsätter sig inte direkt delgivning i den mening som avses i artikel 20.1. Sådan direkt delgivning tillåts om den utförs av exekutionstjänstemän och domstolskanslier och om den uppgiften uttryckligen har anförtrotts dem genom nationell lagstiftning.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Om en stämningsansökan eller motsvarande handling måste översändas till en annan medlemsstat för delgivning enligt denna förordning och svaranden inte inställer sig, får avgörande inte meddelas förrän de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda.

Trots bestämmelserna i punkt 1 kan en fransk domare meddela dom om samtliga villkor i punkt 2 är uppfyllda.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Konventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen

Konventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Avtalet mellan Frankrike och Tyskland om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknat den 6 maj 1961

Konventionen om ömsesidig rättshjälp på privaträttens område mellan Frankrike och Belgien av den 1 mars 1956, ändrad genom skriftväxling av den 23 och 30 augusti 1960

Avtalet av den 5 april 1967 mellan Frankrikes regering och Polens regering om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen

Konvention av den 2 februari 1922 om underlättande av genomförandet av förfaranden mellan personer som är bosatta i Frankrike och Förenade konungariket

Avtalet mellan Frankrike och Jugoslavien om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknat i Belgrad den 29 oktober 1969

Konventionen mellan Frankrike och Rumänien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974

Konventionen om rättslig hjälp och rättsligt samarbete mellan Frankrike och Österrike, som utgör ett komplement till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, undertecknad i Wien den 27 februari 1979

Konventionen mellan Frankrike och Ungern om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden och om erkännande och verkställighet av domar, undertecknad i Budapest den 31 juli 1980

Konventionen mellan Frankrikes regering och Tjeckoslovakiens regering om rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar i civil-, familje- och handelsrättsliga ärenden, undertecknad den 10 maj 1984

Konventionen mellan Frankrikes regering och Bulgariens regering om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknad i Sofia den 18 januari 1989

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Uppgift saknas.

Senaste uppdatering: 30/11/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.