Delgivning av handlingar (omarbetning)

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

För rättegångshandlingar är det sändande organet den domstol i vilken det mål eller ärende som handlingarna gäller prövas. Om handlingarna gäller ett notariatsförfarande är det den notarie som behandlar förfarandet som handlingen gäller som är det sändande organet. Om det gäller andra handlingar än rättegångshandlingar är det justitieministeriet som är sändande organ.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är den distriktsdomstol (járásbíróság) som ansvarar den adress till adressaten som anges i framställningen om rättshjälp (i Budapest den centrala distriktsdomstolen i Pest) och det ungerska exekutionstjänstemannaförbundets (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

De mottagande organen tar emot handlingar som skickas in med post eller fax eller elektroniskt.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Ungerska, engelska, tyska och franska godtas.

Artikel 4 – Central enhet

I Ungern är det justitieministeriet som utför den centrala enhetens uppgifter.
Igazságügyi Minisztérium (Justitieministeriet)
Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Avdelningen för internationell privaträtt)
Adress: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest
Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-post: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Den hjälp som avses i artikel 7.1 a tillhandahålls av justitieministeriet:

Justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium)

Avdelningen för internationell privaträtt (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adress: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Postadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Tfn: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Den information som avses i artikel 7.1 c finns på europeiska e-juridikportalen (Delgivning av rättsliga handlingar) i avsnitt 4.2.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Ungerska, engelska, tyska och franska godtas.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ungern har inte tagit fram någon översättning av formulär L i bilaga I till något tredjelandsspråk.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Enligt ungersk lag finns det ingen särskild tid inom vilken handlingar måste delges.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Ungerska, engelska, tyska och franska godtas.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Domstolarna tar inte ut någon avgift för att delge handlingar.

För exekutionstjänstemanens tjänster betalas 7 500 ungerska forinter (HUF), som måste betalas in till nedanstående konto i förskott, och kvitto på betalningen måste skickas tillsammans med den aktuella framställningen.

Kontoinnehavare: Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

Bank: Budapest Bank Nyrt

Swiftkod (BIC): BUDAHUHB

IBAN-kod: HU46 10103173-09701100-02004000

Följande ska skrivas i meddelandefältet: KU2, framställningens referensnummer, namnet på adressaten.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Delgivningsmetoden i artikel 17 är endast aktuell i Ungern om adressaten är medborgare i den sändande medlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Inga ytterligare villkor ställs i Ungern.

Artikel 20 – Direkt delgivning

I Ungern kan delgivningsmetoden i artikel 20 tillämpas enligt lagen om delgivning genom exekutionstjänsteman.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Ungerska domstolar får meddela avgörande i vissa fall förutsatt att villkoren i artikel 22.2 är uppfyllda.

I Ungern är den tidsfrist för ansökan om återställande av försutten tid som avses i artikel 22.4 ett år.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Ungern har inga sådana överenskommelser med någon annan medlemsstat.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.