Delgivning av handlingar (omarbetning)

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Artikel 3.1 – Översändande organ

Från och med den 15 april 2019 är Court Office, Castlebar, County Mayo sändande organ i Irland.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie

Frågor rörande framställningar om delgivning gjorda före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som framställningen skickades till. En förteckning över kontor finns här:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Från och med den 15 april 2019 är Court Office, Castlebar, County Mayo mottagande organ i Irland. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie.

Frågor rörande framställningar om delgivning gjorda före den 15 april 2019 ska ställas till det kontor som framställningen skickades till. Länk till alla kontor:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan översändas per post eller med en tjänsteleverantör, exempelvis ett expressbud.

Administrativ kommunikation kan även ske per e-post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Standardformuläret får fyllas i på iriska eller engelska.

Artikel 4 – Central enhet

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irland

Kommunikation på engelska eller iriska kan ske via post eller fax till Central Office of the High Court på (353-1) 872 56 69. Kommunikation kan även ske per telefon till Central Office of the High Court på (353-1) 888 60 00.

Territoriell behörighet: nationell.

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Enligt irländsk lag ges ingen hjälp med att hitta den part som ska delges handlingar, eftersom det är den part som vill få delgivningen utförd som har rätt, och ansvar för, att sköta ärendet, och här ingår även att hitta motparten. Om en part inte kan utföra delgivningen på de sätt som föreskrivs i lagen kan en domstol, om den anser det lämpligt, fatta beslut om subsidiär delgivning.

Irland tillämpar inte artikel 7.1 a eller 7.1 b, och domstolarna gör inget på eget initiativ för att bekräfta adressen till en part i ett mål eller ärende.

Följande sätt att hitta en part kan vara till hjälp:

Om det finns ett telefonnummer men ingen adress kan följande användas:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Det irländska bolagsverket (Companies Registration Office) har ett företagsregister som är sammankopplat med övriga företagsregister i EU. Bolagsverket sköter den centrala databasen med uppgifter om irländska företag och firmor som måste vara offentliga enligt lag.

Register över irländska välgörenhetsorganisationer finns här: https://www.charitiesregulator.ie/en.

Det allmänna registerkontoret, General Register Office (GRO), är den centrala databasen med uppgifter om födslar, dödfödslar, äktenskap, registrerade partnerskap och dödsfall i Irland och finns här: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Företag som https://www.myvehicle.ie/ och https://www.theaa.ie/car-history-check/ kan lämna uppgifter om adresser om det finns registreringsnummer på en bil. I så fall måste en avgift betalas.

Även sociala medier kan användas. Många privatpersoner anger sin adress, sitt telefonnummer och uppgifter om arbetsgivare på sociala medier.

Det finns även företag som mot en mindre avgift åtar sig att hitta en person på nätet.

Posten kan kontaktas för att få ut uppgifter adresser eller eftersändningsadresser.

Det går även att anlita en privat utredare eller en delgivningsman.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Inga.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Inga.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Bestämmelserna i denna punkt är inte tillämpliga enligt irländsk rätt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Inga.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Vid framställning om personlig delgivning enligt artikel 15 ska sådan delgivning utföras av en advokatbyrå, en privat utredare eller en advokat (solicitor) mot en avgift som parterna kommer överens om. Gängse avgift är 70–100 euro.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Irland motsätter sig inte detta.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ingen.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Det finns ingenting som hindrar någon som är part i ett domstolsförfarande att delge rättegångshandlingar direkt genom behöriga tjänstemän från den mottagande medlemsstaten. I Irland utförs sådana uppgifter av advokater (solicitors) eller delgivningsmän (summon servers).

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 22.1 får en domstol i Irland meddela avgörande även om inget intyg på att handlingen har delgetts eller lämnats har mottagits under förutsättning att alla villkor i artikel 22.2 är uppfyllda.

Vad gäller artikel 22.4 är det upp till domstolen att ta ställning till huruvida en ansökan om omprövning har ingetts i rimlig tid efter det att svaranden fick kännedom om avgörandet.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Inga.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 13/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.