Delgivning av handlingar (omarbetning)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Avdelningarna för delgivning, verkställighet och betalningsanmodanden (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) vid de appellationsdomstolar (corti d’appello) och domstolar (tribunali) där den tvist avgörs varifrån de handlingar som ska delges härrör.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

UNEP presso la Corte di appello di Roma (UNEP vid Roms appellationsdomstol)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tfn: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Bestyrkt e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Post eller e-post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Engelska och franska.

Artikel 4 – Central enhet

UNEP presso la Corte di appello di Roma (UNEP vid Roms appellationsdomstol)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tfn: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it.

Bestyrkt e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Den hjälp som avses i artikel 7.1 ges genom att Italien uppger UNEP vid Roms appellationsdomstol som den utsedda myndighet till vilka sändande organ kan rikta förfrågningar om adressuppgifter till den person som ska delges.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Tfn: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it.

Bestyrkt e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

UNEP gör inga adressförfrågningar på eget initiativ till folkbokföringsregister eller andra databaser i de fall då den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Engelska och franska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Inga uppgifter lämnas.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Inget undantag åberopas.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Engelska och franska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

I dagsläget tas inga avgifter ut för delgivning av handlingar som härrör från utlandet utöver de som tas ut för delgivning av handlingar som begärs av parter i Italien.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Italien motsätter sig direkt delgivning av rättegångshandlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän till personer som är bosatta i en annan medlemsstat, förutom i de fall då en handling ska delges en italiensk medborgare som är bosatt i en annan medlemsstat.

Italien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar av andra medlemsstaters diplomatiska eller konsulära tjänstemän till personer som är bosatta i Italien förutom i de fall då den aktuella handlingen ska delges en person som är medborgare i den aktuella andra medlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Inga uppgifter lämnas.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Offentliga tjänstemän.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Italien gör inga sådana meddelanden som aves i artikel 22.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Det finns inga sådana överenskommelser som aves i artikel 29.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Italien gör inga sådana underrättelser som aves i artikel 33.

Senaste uppdatering: 28/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.