Delgivning av handlingar (omarbetning)

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Distriktsdomstolar (stadsdomstolar) (rajonu (pilsētu) tiesas), regionala domstolar (apgabaltiesas) och Högsta domstolen.(Augstākā tiesa) ombesörjer översändandet av handlingar till andra länder.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Den centrala enhet som tar emot och verkställer framställningar om delgivning av utländska handlingar är lettiska rådet för auktoriserade exekutionstjänstemän (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Rådet för auktoriserade exekutionstjänstemän

Adress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Tfn: (+371) 67290005, Fax: +371 67290006

E-post: documents@lzti.lv

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Framställningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar och intyg om delgivning av handlingar godtas i Lettland om de sänds per post.

Även handlingar som översänds elektroniskt godtas om de är vederbörligen bestyrkta.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Förutom lettiska godtas även standardformulär som har fyllts i på engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Central enhet är justitieministeriet (Tieslietu ministrija).

Adress: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Tfn: +371 67036802

E-post: pasts@tm.gov.lv

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Lettland har valt att lämna hjälp på det sätt som beskrivs i artikel 7.1 c i förordningen, det vill säga att via den europeiska e-juridikportalen tillhandahålla information om hur adresser till personer som ska delges kan hittas. Här vill vi påpeka följande:

1. För att hitta adressen till en fysisk person kan en officiell begäran inges till kontoret för medborgarskaps- och migrationsärenden vid inrikesministeriet som för register över fysiska personer. Av begäran om utdrag från registret över fysiska personer bör det framgå varför uppgifterna behövs så att personuppgiftsbiträdena kan avgöra om det är motiverat att lämna ut uppgifterna.

2. Adresser till företag kan utan kostnad slås upp i företagsregistret. Allmänheten har tillgång till alla uppgifter i handelsregistret på informationswebbplatsen.

Lettiska myndigheter gör inga adressförfrågningar på eget initiativ till registret över fysiska personer i de fall då den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer. Den sändande myndigheten eller den part som inger en framställning ansvarar för att hitta adressen till adressaten.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

I Lettland godtas framställningar om delgivning av handlingar som har gjorts på standardformuläret i bilaga I till förordningen om de är ifyllda på lettiska eller engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Om adressaten vägrar att ta emot rättegångshandlingar ska den person som delger handlingarna enligt artikel 57 i civilprocesslagen göra en anteckning om detta på handlingen och även ange anledningen till vägran, samt dag och tid. Domstolsförfarandet fortsätter även om adressaten har vägrat att ta emot rättegångshandlingarna.

Artikel 13 – Delgivningsdag

När rättegångshandlingar har delgetts i enlighet med det förfarande som anges i artikel 56, med undantag av den situation som avses i punkt 9 i den artikeln, anses en person enligt artikel 56.11 i den lettiska civilprocesslagen ha delgetts tid och plats för en domstolsförhandling eller processuell åtgärd, eller innehållet i den aktuella handlingen, och rättegångshandlingarna anses delgivna

1) den dag då adressaten eller någon annan tog emot dem i enlighet med artikel 56.3, 56.7 eller 56.8 i lagen,

2) den dag personen vägrade att ta emot dem (artikel 57),

3) den sjunde dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med vanlig post,

4) den tredje dagen efter att de sänts iväg, om de sänts med e-post.

Huruvida rättegångshandlingarna delges på en fysisk persons bostadsadress, på en annan adress som uppgetts, på en adress som den fysiska personen har angett för kommunikation med domstolen eller på en juridisk persons registrerade företagsadress, och ett mottagningsbevis erhålls från posten eller handlingarna återsänds påverkar enligt punkt 2 i ovannämnda artikel inte i sig det faktum att handlingarna har delgetts. Adressaten kan vederlägga antagandet att handlingar har delgetts den sjunde dagen efter avsändandet om de har sänts med vanlig post och den tredje dagen från avsändandet om de har sänts med e-post genom att ange att objektiva skäl bortom adressatens kontroll som hindrade denne från att ta mot handlingarna på den angivna adressen.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

I Lettland godtas delgivningsintyg som har utfärdats med hjälp av standardformuläret i bilaga I till förordningen om de inges på lettiska eller engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

I Lettland delges handlingar i enlighet med artikel 15.2 a i förordningen. En avgift på 133,33 euro (inkl. moms) uttas för varje framställning om delgivning. Denna avgift ska betalas genom banköverföring och eventuella kostnader för överföringen ska bäras av den person som betalar den fasta delgivningsavgiften.

Bankuppgifter:

Registreringsnummer: 90001497619

Registrerad adress (från och med den 16 december 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettland

Bank: Swedbank AS

IBAN-kod: LV93HABA0551038096742

Swiftkod: HABALV22

Ange kontaktuppgifter till personen som ska delges som anledning till betalningen.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Lettland motsätter sig delgivning av handlingar genom diplomatiska kanaler, förutom i de fall handlingarna delges medborgare i den aktuella medlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

-

Artikel 20 – Direkt delgivning

Enligt lettisk lagstiftning får handlingar inte delges enligt artikel 20 i förordningen.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 22.1 i förordningen får en lettisk domstol eller domare meddela avgörande även om inget delgivningsintyg eller mottagningsbevis har mottagits, förutsatt att villkoren i artikel 22.2 i förordningen är uppfyllda. I Lettland finns det ingen tidsperiod efter vilken det inte längre går att inge ansökningar om att en prövning av saken ska medges utan hinder av att fullföljdstiden har gått ut, förutsatt att villkoren i artikel 22.4 i förordningen är uppfyllda.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Lettland har ingått två sådana avtal:

1) Avtal mellan Lettland och Polen om rättshjälp och rättsförhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga ärenden.

2) Avtal om rättshjälp och rättsförhållanden mellan Lettland, Litauen och Estland.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 23/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.