Delgivning av handlingar (omarbetning)

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Alla allmänna domstolar i Litauen som handlägger mål och ärenden av civil och kommersiell natur är behöriga att översända handlingar till en utländsk stat i enlighet med förordningen.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Det organ som utsetts för att ta emot framställningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar i enlighet med artikel 3.2 i förordningen är Litauens exekutionstjänstemannakammare (Lietuvos antstolių rūmai).

Kontaktuppgifter till Litauens exekutionstjänstemannakammare:

Adress: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litauen

Tfn: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-post: info@antstoliurumai.lt

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Om översändande inte är möjligt till följd av en störning i det decentraliserade it-systemet kan mottagande organ ta emot handlingar per post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Litauen godtar formulär som är ifyllda på litauiska eller på engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Central enhet för de uppgifter som avses i artikel 4 i förordningen är Litauens justitieministerium.

Kontaktuppgifter till Litauens justitieministerium:

Adress: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litauen

Tfn: + 370 600 38904

E-post: rastine@tm.lt

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Utsedd myndighet enligt artikel 7.1 a i förordningen är Litauens exekutionstjänstemannakammare. Sändande organ i andra medlemsstater kan rikta begäranden till kammaren om fastställande av adressen till den person som ska delges.

Kontaktuppgifter till Litauens exekutionstjänstemannakammare:

Adress: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litauen

Tfn: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-post: info@antstoliurumai.lt

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Litauen godtar formulär som är ifyllda på litauiska eller på engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

-

Artikel 13 – Delgivningsdag

I litauisk lagstiftning fastställs inga särskilda tidsfrister för delgivning av handlingar.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

De språk som Litauen godtar enligt artikel 14.2 i förordningen är litauiska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Den fasta engångsavgiften är 110 euro.

Avgiften ska betalas till det mottagande organets konto, dvs. till Litauens exekutionstjänstemannakammare.

Lietuvos antstolių rūmai (Litauens exekutionstjänstemannakammare)

Adress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litauen

Bank: Luminor Bank AB, bankkod 40100, Swift-kod AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, bolagsnummer 126198978.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

-

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Direkt delgivning av rättegångshandlingar enligt artikel 20 i förordningen tillåts inte i Litauen.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Domstolarna i Litauen får meddela avgörande även om intyg om att stämningsansökan eller motsvarande handling delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 22.2 i förordningen är uppfyllda. I de fall som anges i artikel 22.4 i förordningen (med förbehåll för artikel 22.5) får svaranden inge en ansökan om återställande av försutten tid. En ansökan om återställande av försutten tid kommer inte att beaktas om det har gått mer än ett år sedan domen gavs.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Litauen har inte ingått några avtal eller överenskommelser med andra medlemsstater enligt artikel 29.2 i förordningen för att påskynda eller förenkla översändandet av handlingar. Litauen har inte heller några utkast till sådana avtal eller överenskommelser som man avser att ingå.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 17/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.