Delgivning av handlingar (omarbetning)

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Handlingar kan delges av en exekutionstjänsteman (huissier de justice). Denna form av delgivning kallas på franska signification.

En förteckning över exekutionstjänstemän finns på följande webbplats:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Handlingar kan även delges av en registrator (greffier) vid en domstol. Denna form av delgivning kallas notification.

Mer information finns på följande webbplats:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och handlingar som rör delgivning ska därför inte skickas till ministeriet.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Exekutionstjänstemännen är de enda mottagande enheterna.

En förteckning över exekutionstjänstemän och uppgifter om deras geografiska behörighet finns på följande webbplats:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och handlingar som rör delgivning ska därför inte skickas till ministeriet.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar kan tas emot på följande sätt:

Via post, e-post, fax och telefon.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Franska och tyska.

Artikel 4 – Central enhet

Central enhet är den allmänna åklagaren (Parquet Général) vid högsta domstolen (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postadress: L-2080 Luxemburg

Tfn: +352 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Språk: Franska och tyska.

Justitieministeriet har inga befogenheter på detta område, och brev eller andra handlingar som rör delgivning ska därför inte skickas till ministeriet.

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

I enlighet med artikel 7 tillhandahåller Luxemburg den hjälp som avses i artikel 7.1 a för att sändande organ ska hitta adressen till den person som ska delges rättegångshandlingar eller andra handlingar.

Exekutionstjänstemännen är de utsedda myndigheter som sändande organ kan vänta sig till med förfrågningar om adressuppgifter för den person som ska delges.

En förteckning över exekutionstjänstemän och uppgifter om deras geografiska behörighet finns på följande webbplats:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

När exekutionstjänstemän i egenskap av mottagande organ mottar en framställning om delgivning söker exekutionstjänstemännen enligt artikel 7.2 c på eget initiativ i de databaser som de har tillgång till för att få fram adressuppgifter till fysiska eller juridiska personer om den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer. Om mottagaren har en ny officiell adress inom den berörda exekutionstjänstemannens geografiska behörighetsområde sker delgivningen till denna nya adress.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

I Luxemburg kan framställningsformulär (formulär A) lämnas in på såväl tyska som franska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

-

Artikel 13 – Delgivningsdag

Enligt luxemburgsk rätt måste en handling delges inom en bestämd period, i enlighet med artiklarna 12.5 och 13.2 i förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020.

Om handlingen delges personligen av en exekutionstjänsteman (signification), måste delgivningsmeddelandet (exploit) ange dagen för delgivningen, dvs. den dag då delgivningsmeddelandet levereras till adressaten eller till adressaten bostadsadress, eller den dag handlingen lämnas på adressaten bostadsadress.

Om adressaten vägrar att ta emot den handling som ska delges gör exekutionstjänstemannen en notering om detta i delgivningsmeddelandet. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag den lades fram för adressaten.

Om den person som ska delges handlingen inte har någon känd bostads- eller vistelseadress upprättar delgivningsmannen en delgivningsrapport (procès-verbal) med en detaljerad redogörelse av vilka åtgärder som har vidtagits för att hitta adressaten. Handlingen anses ha delgetts när rapporten upprättas.

Om handlingen delges genom rekommenderat brev (notification) tillämpar Luxemburg ett system med dubbla datum.

Olika datum används för avsändare respektive adressat.

För avsändaren är delgivningsdagen den dag handlingen skickas.

För adressaten är delgivningsdagen den dag handlingen levereras till adressaten.

Om adressaten vägrar att ta emot det rekommenderade brevet gör posttjänstemannen en notering om detta i mottagningsbeviset och returnerar det rekommenderade brevet tillsammans med mottagningsbeviset. I så fall anses handlingen ha delgetts den dag det rekommenderade brevet lades fram för adressaten.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

I Luxemburg kan formuläret för intyg om delgivning eller utebliven delgivning fyllas i på tyska och franska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Den fasta avgiften är 165 euro.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Luxemburg motsätter sig att Luxemburgs diplomatiska eller konsulära tjänstemän direkt delger rättegångshandlingar och andra handlingar i en annan medlemsstat.

Luxemburg motsätter sig även att diplomatiska eller konsulära tjänstemän från andra medlemsstater delger sådana handlingar på Luxemburgs territorium, förutom i de fall handlingen ska delges en person som är medborgare i den medlemsstat som handlingen härrör från.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

-

Artikel 20 – Direkt delgivning

Luxemburg tillåter direkt delgivning enligt artikel 20 i förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020.

Justitieministeriet saknar befogenhet på detta område, och handlingar som rör delgivning ska därför inte skickas till ministeriet.

Handlingar kan delges av en exekutionstjänsteman (huissier de justice). Denna form av delgivning kallas på franska signification.

Exekutionstjänstemannen i den mottagande staten ansvarar inte för att en handling som översänts direkt till denne av en berörd person är korrekt till form och innehåll. Exekutionstjänstemannen ansvarar endast för att de formkrav och förfaranden som gäller för själva delgivningen iakttas i den mottagande staten.

En förteckning över exekutionstjänstemän finns på följande webbplats:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av artikel 22.1 får luxemburgska domstolar meddela avgörande om villkoren i artikel 22.2 är uppfyllda.

Enligt artikel 22.4 får en ansökan om omprövning avvisas om den inte ingetts inom rimlig tid från det att svaranden fick kännedom om avgörandet eller fullföljdstiden har utgått. Vad som anses vara rimlig tid är upp till domaren att bedöma. Ansökningar får inte inges mer än ett år efter att avgörande meddelats.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

-

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 22/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.