Delgivning av handlingar (omarbetning)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Office of the State Advocate (statsadvokatens kansli)
Adress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tfn: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Office of the State Advocate (statsadvokatens kansli)
Adress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tfn: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Per rekommenderat brev. Originalhandlingar tillsammans med bilaga 1 och bankkvitto ska skickas med post. Kopior kan skickas på förhand per e-post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Maltesiska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Office of the State Advocate (statsadvokatens kansli)
Adress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tfn: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Geografisk behörighet: Malta och Gozo

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Artikel 7.1 c – En juridisk persons registrerade adress kan hittas med hjälp av onlineregistret på Maltas handelsregisters webbplats:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Onlinesystemet gör det möjligt för alla fysiska personer att få tillgång till registret och hitta uppgifter om företag, stiftelser och föreningar. Bland uppgifterna i registret finns information som är kostnadsfri och för allmänt bruk (information till allmänheten). I detta ingår företagsnamn och registreringsnummer, registrerad adress, datum för bildandet osv. Vem som helst kan söka efter ett företag genom att ange antingen registreringsnummer eller namn, eller del av namnet.

För att hitta fysiska personers adress kan det utländska sändande organet skicka en begäran till Maltas mottagande organ om fastställande av en adress för delgivningsändamål. Begäran skickas till följande: info@stateadvocate.mt
Id-nummer, förnamn och efternamn på den person som ska delges ska anges i en sådan begäran.

Det maltesiska mottagandet organet varken i) gör adressförfrågningar eller ii) tillhandahåller denna typ av assistans, på eget initiativ.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Maltesiska och engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Den underrättelse som avses i artikel 12.2 i förordningen gällande översättning av formulär L i bilaga I till språk i tredjeland, är inte tillämplig på Malta.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Den underrättelse som avses i artikel 33.1 – med hänvisning till artiklarna 12.5 och 13.2 – är inte tillämplig på Malta, eftersom någon sådan särskild tid inte finns föreskriven i nationell rätt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Maltesiska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

I Maltas lagstiftning fastställs en fast avgift på 50 euro för varje framställning om delgivning av handlingar i Malta. Ett betalningsbevis ska bifogas framställningen om delgivning. Handlingar skickas tillbaka utan handläggning om framställningen om delgivning inte åtföljs av ett bankkvitto som visar att betalning gjorts. Avgifter betalas genom banköverföring till statsadvokatens kansli med nedanstående bankuppgifter.

Bankens namn: Central Bank of Malta

Kontobeteckning: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN-kod: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swiftkod: MALTMTMT

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Malta motsätter sig delgivning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Statsadvokatens kansli, tillsammans med byrån för domstolstjänster (Court Services Agency).

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Detta är inte möjligt eftersom bevis på delgivningen krävs. Om en dom avkunnas mot en person som inte har delgetts på rätt sätt med kallelse i förväg kan den personen begära att ärendet ska tas upp igen inom tre månader från underrättelse om domen.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Ej tillämpligt.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 13/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.