Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Delgivning av handlingar (omarbetning)

  Polen

  Innehåll inlagt av
  Polen

  HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

  Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

  Polen

  Delgivning av handlingar


  *obligatoriskt

  Artikel 3.1 – Översändande organ

  Domstolen där förfarandet pågår: en distriktsdomstol (sąd rejonowy), en regional domstol (sąd okręgowy) eller en appellationsdomstol (sąd apelacyjny), eller Högsta domstolen (Sąd Najwyższy).

  Artikel 3.2 - Mottagande organ

  Distriktsdomstolen i vars domkrets handlingen ska delges.

  Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

  Handlingarna får skickas per post.

  Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

  Formulären kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

  Artikel 4 – Central enhet

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (justitieministeriet, avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter)

  Al. Ujazdowskie 11, PL-00-950 Warszawa, tfn: +48 22 23 90 870

  E-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

  Detaljerad information om fastställande av en adress enligt artikel 7.2 a jämförd med 7.1 c

  Fysiska personers hemadress:

  En enhet som har ett berättigat intresse av att fastställa en persons adress för delgivning av en handling kan vända sig till borgmästaren i en kommun, på en ort eller i en stad för sådana uppgifter. Uppgifterna inhämtas genom att lämna in en förfrågan. Förfrågan kan endast lämnas in till en kommunal myndighet och beläggs med en avgift på 31 zloty (som betalas till bankkontot tillhörande den kommunala myndigheten i fråga); ett betalningsbevis ska bifogas förfrågan. Sökanden måste dessutom styrka det berättigade intresse som ska ligga till grund för tillhandahållandet av uppgifter från registret. Detta görs med hjälp av en handling som fastställer en rättslig skyldighet att agera på ett visst sätt (t.ex. stämningsansökan, skrivelse från exekutionsbiträde, avtal).

  Företagsadresser (handelsbolag, kommanditbolag eller kommanditbolag med begränsat ansvar för delägare, bolag med begränsat ansvar, aktiebolag, kooperativ, statsägda företag, FoU-enheter, utländska företag och deras filialer, samt ömsesidiga försäkringsbolag):

  Dessa adresser finns tillgängliga online i registret som förs av det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy). Registret förs i enlighet med principerna om formell öppenhet (dvs. alla har rätt att ta del av uppgifterna i registret).

  Uppgifterna som finns online hittas via följande länkar:

  Uppgifter om fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet samlas in av det centrala handelsregistret (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) som alla har tillgång till.

  Uppgifter som avses i artikel 7.2 c

  Myndigheten som tar emot förfrågan (mottagande organ i Polen) har ingen skyldighet att begära, och begär i allmänhet inte, uppgifter från registren i fråga för att fastställa en adress om den som det sändande organet har angett inte stämmer. I praktiken kan myndigheten om den anser det lämpligt bedöma om det är ett uppenbart fel i adressen eller kontrollera om adressen är uppdaterad enligt registret, om sändande organ anger att adressen har hittats i ett allmänt tillgängligt register.

  Artikel 8 – Översändande av handlingar

  Formulären kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

  Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

  Ej tillämpligt.

  Artikel 13 – Delgivningsdag

  Ej tillämpligt.

  Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

  Formuläret kan fyllas i på polska, engelska eller tyska.

  Artikel 15 – Kostnader för delgivning

  Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

  Ingen avgift tas ut för delgivning av handlingar.

  Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

  Polen motsätter sig delgivning av handlingar på polskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, om inte handlingarna ska delges en medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

  Artikel 19 – Elektronisk delgivning

  Ej tillämpligt.

  Artikel 20 – Direkt delgivning

  Den typ av delgivning som avses i denna artikel är inte tillåten på polskt territorium.

  Artikel 22 – Svarandes utevaro

  En ansökan om återställande av försutten tid som inges ett år efter att tidsfristen gått ut godtas endast i undantagsfall.

  Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

  Ej tillämpligt.

  Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

  Ej tillämpligt.

  Senaste uppdatering: 27/05/2024

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.