Delgivning av handlingar (omarbetning)

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

  • Distriktsdomstolarna (tribunais judiciais de comarca)
  • Registratorer (conservadores)
  • Notarier (notários)
  • Exekutionstjänstemän (agentes de execução)
  • Juridiska ombud (mandatários judiciais)

Artikel 3.2 - Mottagande organ

i. Den allmänna avdelningen (juízo de competência genérica) eller den lokala tvistemålsavdelningen (juízo local cível), om sådan finns, vid behörig distriktsdomstol.

ii. Exekutionstjänstemän – sammanslutningen av juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Per post.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Portugisiska, spanska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Vid tillämpning av artikel 7.1 a är följande den utsedda myndighet som de sändande organen kan göra framställningar till om fastställande av adressen till den person som delgivningen är avsedd för:

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet för rättskipning)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 500 – +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116 – +351 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Vid tillämpning av artikel 7.2 c gäller följande för de olika mottagande organen:

  • Den allmänna avdelningen (juízo de competência genérica) eller den lokala tvistemålsavdelningen (juízo local cível), om sådan finns, vid behörig distrikts­domstol: För att delge handlingar när adressen som anges i framställningen om delgivning inte stämmer tillämpar det mottagande organet inhemsk lagstiftning för liknande fall i inhemska tvister, dvs. relevanta bestämmelser som fastställs i artiklarna 226 och 236 i portugisiska civilprocesslagen.
  • Exekutionstjänstemän (OSAE): Förfrågningar görs till folkbokföringsregister eller andra databaser, om sådana finns, för att hitta den nya adressen till den person som ska delges.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Portugisiska, spanska och engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Om formulär L i bilaga I översätts till ett tredjelands språk kommer detta att meddelas till kommissionen för att därefter offentliggöras på e-juridikportalen.

Artikel 13 – Delgivningsdag

När det gäller artiklarna 12.5 och 13.2 i förordningen anges det i artikel 323 i den portugisiska civillagen att tidsfristen avbryts fem dagar efter att delgivning begärts när det inte är möjligt att delge handlingarna av skäl som inte kan tillskrivas den sökande.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Portugisiska, spanska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Delgivning av rättegångshandlingar från en annan medlemsstat ger generellt sett inte upphov till några avgifter eller kostnader som ska betalas om handlingarna skickas till domstolarna.

Om handlingarna delges personligen av en domstolstjänsteman eller exekutionstjänstemän kommer följande kostnader att tillämpas:

1. Exekutionstjänstemän:

Om delgivning sker: 76 euro.

Om delgivning inte sker (dvs. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): 50,50 euro.

2. Domstolstjänstemän:

Om delgivning sker: 51 euro.

Om delgivning inte sker (t.ex. om den person som ska delges handlingarna inte bodde på adressen i fråga eller om adressen inte fanns): ingen avgift.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Portugal motsätter sig att en annan medlemsstat delger rättegångshandlingar på portugisiskt territorium genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, om inte den person som ska delges handlingarna är medborgare i denna medlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22.1 får portugisisk domstol meddela avgörande om alla de villkor som anges i punkt 2 i samma artikel är uppfyllda.

När det gäller artikel 22.4 måste ansökningar om omprövning utan hinder av att fullföljdstiden utgått inges inom ett år från datumet för det bestridda beslutet. Ansökningar kommer inte att godtas efter detta datum.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Avtalet mellan Republiken Portugal och Konungariket Spanien om rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor av den 19 november 1997

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 03/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.