Delgivning av handlingar (omarbetning)

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

När det gäller rättegångshandlingar är sändande organ alla rumänska domstolar: distriktsdomstolar, tribunaler, appellationsdomstolar och Högsta domstolen.

När det gäller andra handlingar är sändande organ distriktsdomstolarna i vilkas domkrets notarier och exekutionsbiträden har sina säten.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Mottagande organ för framställningar om delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar från EU-medlemsstater är distriktsdomstolen i vars domkrets mottagaren har sin hemvist eller säte.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Post. Fax.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Utöver formulär som fyllts i på rumänska godtar Rumänien även standardformulär som fyllts i på engelska eller franska.

Artikel 4 – Central enhet

Justitieministeriet

Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete

Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur)

Strada Apolodor 17, sektor 5, Bukarest RO-050741

Tfn: +40 37204 1077 sekretariat, fax: +40 37204 1079, E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Personuppgifter kan endast tillhandahållas om begäran har en berättigad rättslig grund. Begäranden om personuppgifter som anses ha en berättigad rättslig grund är sådana som tas emot från polisen, försvarsministeriet, åklagarmyndigheten, domstolarna, specialiserade institutioner för socialt skydd till minderåriga eller andra skyddsberättigade, eller från fysiska och juridiska personer vars berättigade intresse styrks av handlingar som visar rättslig grund. Om det inte finns någon berättigad rättslig grund kan personuppgifter endast tillhandahållas om den registrerade ger sitt uttryckliga och otvetydiga samtycke i förväg.

Trots ovanstående kan vid tillämpning av artikel 7.1 a och 7.1 b förfrågningar om den rumänska adressen till fysiska personer som är rumänska medborgare skickas till avdelningen för folkbokföring och databashantering: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, sektor 6, Bukarest, e-post: depabd@mai.gov.ro; webbplats: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport.

Vid tillämpning av artikel 7.1 a och 7.1 b kan dessutom uppgifter om en juridisk persons säte begäras online genom bolagsverkets tjänst InfoCert. För att få åtkomst till bolagsverkets portal för e-tjänster måste ett användarkonto skapas på onlineportalen Recom. När ett konto har skapats kan användaren få kostnadsfri tillgång eller använda sig av betaltjänster, beroende på vilken typ av tjänst som begärs. Mer information finns här.

Distriktsdomstolen (mottagande organ) har ingen skyldighet att på eget initiativ hitta aktuell adress till handlingarnas adressat om den adress som uppges i framställningen inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Utöver formulär som fyllts i på rumänska godtar Rumänien även standardformulär som fyllts i på engelska eller franska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Ej tillämpligt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Utöver formulär som fyllts i på rumänska godtar Rumänien även standardformulär som fyllts i på engelska eller franska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Rumänien förklarar att utländska diplomatiska eller konsulära tjänstemän endast får delge rättegångshandlingar och andra handlingar på den rumänska statens territorium till personer som är medborgare i den stat som de representerar.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Enligt § 154.5 i civilprocesslagen kan rättegångshandlingar på den berörda partens begäran och bekostnad delges direkt av exekutionsbiträden, som är skyldiga att uppfylla de förfaranderegler som anges i civilprocesslagen för kallelse och delgivning av rättegångshandlingar.

I vissa situationer föreskrivs i rumänsk lagstiftning en möjlighet för direkt delgivning av andra handlingar via ett exekutionsbiträde (t.ex. § 1522.2 i civillagen – delgivning av betalnings­anmodan till gäldenär).

En förteckning över behöriga exekutionsbiträden finns här.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Artikel 22.4

En ansökan om omprövning avvisas om den inges mer än ett år efter det att avgörandet meddelades.

Artikel 22.2

En domstol i Rumänien får meddela avgörande även om intyg om att stämningsansökan eller motsvarande handling delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att samtliga villkor i artikel 22.2 i förordningen är uppfyllda.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Ej tillämpligt.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 26/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.