Delgivning av handlingar (omarbetning)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Domstolar och notarier (för arvsärenden och ärenden som rör återställande av förlorade eller förstörda handlingar med rättsverkan, till exempel fångeshandlingar (konanie o umorení listiny)).

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Distriktsdomstolar.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Handlingar måste skickas in med post i pappersformat.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Slovakiska, tjeckiska och engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ministry of Justice of Slovakia

International Private Law Division

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slovakien

Tfn: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Webbplats: https://www.justice.gov.sk

Språkkunskaper: slovakiska, tjeckiska, engelska, franska

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Artikel 7.2 a

Slovakien tillhandahåller den hjälp som aves i punkt 1 a. Begäranden om att hitta en adress skickas till en distriktsdomstol (vilken som helst; samtliga distriktsdomstolar är även mottagande organ i den mening som avses i artikel 3.2)).

Artikel 7.2 c

De slovakiska mottagande organen gör på eget initiativ adressförfrågningar till folkbokföringsregister eller andra databaser i de fall då den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Slovakiska, tjeckiska och engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämpligt.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Ej tillämpligt.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Slovakiska, tjeckiska och engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Handlingar delges i allmänhet av den domstol som framställningen har skickats till. I vissa fall kan domstolen dock låta en stämningsman sköta delgivningen, och om delgivningsmannen som domstolen anlitar är en så kallad súdny exekútor utgår en fast avgift om tio euro per handling som ska delges.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Slovakien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, om inte handlingarna delges personer som är medborgare i den medlemsstat varifrån handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Handlingar som enligt slovakisk lag måste delges personligen delges per e-post. Nedanstående handlingar måste delges personligen.

  • Enligt lag 160/2015 (lagen om civilprocessrätt (Civilný sporový poriadokCSP)) måste följande handlingar delges personligen:

- Domstolsbeslut om ändrad stämningsansökan, om de berörda parterna inte var närvarande vid rättegången då ändringen gjordes (§ 142.2 i CSP).

- Stämningsansökningar med bilagor, om domstolen inte har avslagit stämningsansökan eller beslutat att avskriva målet eller ärendet (§ 167.1 i CSP).

- Svaromål, om den svarande inte medger yrkandena i sin helhet (§ 167.3 i CSP).

- Kärandens svar på svaromålet enligt § 167.3 (§ 167.4 i CSP).

- Kallelser till förberedande förhandling i tvister (§ 169.2 i CSP).

- Domar (§ 223.1 i CSP).

- Betalningskrav som medföljer stämning (§ 266.1 i CSP).

- Svarandens invändningar mot betalningskrav som delges käranden (§ 267.5 i CSP).

- Förelägganden till svaranden om att enligt § 273.c i CSP inge skriftligt svaromål på en stämning inom en fastställd frist och att i detta svaromål redogöra för de viktigaste punkterna i sitt försvar, bifoga de handlingar som svaromålet grundas på och uppge de bevis som åberopas i enlighet med § 273 a i CSP.

  • Enligt lag 161/2015 (lagen om processrätt vid frivillig rättsvård (Civilný mimosporový poriadok, CMP)) ska följande handlingar delges personligen:

- Upplysning om att ärende har inletts som delges parterna i de fall en domstol inleder ett ärende på eget initiativ (§ 27 i CMP).

- Ändrade ansökningar om att inleda ärende, om de berörda parterna inte var närvarande vid det sammanträde då ändringen gjordes (§ 28 i CMP).

- Avgöranden i sak (§ 45 i CMP).

- Förelägganden om att den person som enligt sökanden kränker en rättighet ska inge ett skriftligt svaromål i ärenden som rör återbördande av minderårig efter olovligt bortförande eller kvarhållande (§ 131.2).

- Upplysningar och anvisningar i arvsärenden som delges personer som rimligen kan antas vara arvingar om deras arvsrätt och möjligheter att avsäga sig arvet, i de fall då domstolen inte har registrerat att upplysningarna och anvisningarna har delgetts muntligen (§ 189.2 i CMP).

- Upplysningar angående en ansökan om att få ett föremål släppt i ärenden där en person motsätter sig att ett föremål som deponerats hos en notarie för betalning av en skuld ska lämnas ut i ärenden enligt § 335 a eller 335 b eller om deponenten har begärt att det deponerade föremålet ska lämnas ut till denne eller till en annan person än förmånstagaren (§ 340 i CMP).

- Upplysningar om möjligheten att inge invändningar i ärenden om hävd till egendom som delges personer som vid den tidpunkt då ärendet inleds i lagfarten står angivna som innehavare av äganderätt eller sakrätt till egendomen som ärendet avseende hävd rör (§ 359 g i CMP).

I Slovakien måste adressaten bekräfta delgivning av ovanstående handlingar genom ett mottagningsbevis.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Ej tillämpligt.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Ej tillämpligt.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.