Delgivning av handlingar (omarbetning)

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Sändande organ är lokala domstolar (okrajna sodišča), distriktsdomstolar (okrožna sodišča), arbets- och socialdomstolen (delovno in socialno sodišče), förvaltningsdomstolen (upravno sodišče), appellationsdomstolar (višja sodišča), Högsta domstolen (Vrhovno sodišče), författningsdomstolen (Ustavno sodišče) och justitiekanslerämbetet (državno odvetništvo).

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Mottagande organ är tingsrätterna.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Om mottagande av handlingar omfattas av artikel 5.4 i förordning (EG) nr 1206/2001 skickas handlingarna per post (inbegripet expressleverans) eller fax.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Formulären i bilaga I kan lämnas in på slovenska eller engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Central enhet för genomförande av förordningen är:

Ministrstvo za pravosodje (justitieministeriet)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tfn: +386 1 369 53 94

Fax: +386 1 369 52 33

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Slovenska organ tillhandahåller hjälp med fastställande av adresser enligt följande:

a) Sändande organ skickar en begäran till distriktsdomstolen (det mottagande organ som avses i punkt 2) om fastställande av adressen till en person som ska delges en handling.

Domstolar har tillgång till folkbokföringsregistret och är behöriga att på eget initiativ eller på begäran av en ansökande domstol ta fram adressuppgifter när en adress som anges i en framställan om delgivning är felaktig eller okänd.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Formulären i bilaga A kan lämnas in på slovenska eller engelska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Ej tillämplig.

Artikel 13 – Delgivningsdag

I slovensk lagstiftning fastställs ingen tidsfrist för delgivning av handlingar.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Formulären i bilaga K kan lämnas in på slovenska eller engelska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

I regel tas ingen avgift ut för delgivning av handlingar via behörig slovensk domstol, förutom kostnader för delgivning som utförs av en detektiv eller ett exekutionsbiträde, om berörd part begär denna form av delgivning. Kostnaden för detta betalas av parten som föreslår tjänsten. Enligt reglerna om delgivning av handlingar genom detektiver och exekutionsbiträden i civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) är nuvarande avgift för personlig delgivning 50 euro. Moms tillkommer på avgiften för delgivning om delgivningsmannen som utför delgivning är momspliktig. En delgivningsman har rätt till 20 % av avgiften om delgivning inte går att genomföra. En domstol kan dock fastställa en högre procentandel av avgiften (högst 50 %) när detta är befogat enligt utdrag från handlingarna, eller enligt andra uppgifter eller relevanta belägg. Delgivningsmannen har även rätt till ersättning för resekostnader.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Slovenien motsätter sig inte delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän på de villkor som fastställs i artikel 17.1.

Slovenien motsätter sig delgivning av rättegångshandlingar till personer som vistas i Slovenien genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän från en annan medlemsstat, utom när handlingen ska delges en medborgare i den medlemsstat från vilken handlingarna härrör.

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Slovenien har inte fastställt några ytterligare villkor som krävs för att godta elektronisk delgivning enligt artikel 19.1 b i förordningen.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Slovensk rätt tillåter inte direkt delgivning.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

En domare får utan hinder av artikel 22.1 i förordningen meddela avgörande även om bevis om att handlingen delgetts eller lämnats inte mottagits, under förutsättning att villkoren i artikel 22.2 i förordningen är uppfyllda.

I Slovenien kan i enlighet med artikel 22.4 i förordningen en ansökan om återställande av försutten tid inges inom ett år från det datum avgörandet meddelades.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Fördraget mellan Slovenien och Kroatien om rättslig hjälp i civil- och brottmål av den 7 februari 1994.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämplig.

Senaste uppdatering: 18/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.