Delgivning av handlingar (omarbetning)

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 3.1 – Översändande organ

Rättssekreterare (Letrados de la Administración de Justicia) har behörighet att översända rättegångshandlingar och andra handlingar.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Rättssekreterare som arbetar vid det gemensamma delgivningskontoret (servicio común de notificaciones) på den ort där delgivningen ska ske har behörighet att ta emot rättegångshandlingar eller andra handlingar. Om det inte finns något gemensamt delgivningskontor har rättssekreteraren vid förstainstansdomstolen (Juzgado de Primera Instancia) på den ort där delgivningen ska ske behörighet.

Alla framställningar sänds till det gemensamma delgivningskontorets tjänst för registrering och distribution (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General). Om det inte finns någon sådan sänds de till domstolens kansli (Juzgado Decano) för vidare befordran till den myndighet som är behörig för att delge handlingar. Enligt det spanska rättssystemet vidarebefordrar den myndighet som Spanien har utsett till mottagande organ (domstolarnas kanslier och gemensamma förfarandetjänster [Decanatos y Servicios comunes procesales]) framställningen till den myndighet som har behörighet att delge handlingar.

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Domstolarna kan använda sig av it och digital teknik för att ta emot och delge handlingar. Om elektroniska metoder inte finns att tillgå sker delgivning per post med mottagningsbevis.

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret: engelska, franska, portugisiska eller spanska.

Artikel 4 – Central enhet

Den centrala enhet som utsetts i Spanien är justitieministeriets undergeneraldirektorat för internationellt rättsligt samarbete (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/ San Bernardo 62

ES-28015 Madrid

E-post: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Myndigheten som är behörig att delge handlingar ansvarar för adressförfrågningar.

Enligt artikel 7.1 a i förordningen får sändande organ rikta begäranden om fastställande av adressen till den person som ska delges till den myndighet som utsetts för delgivning i Spanien.

Enligt artikel 7.2 c i förordningen kommer de spanska organ som är behöriga att delge handlingar göra adressförfrågningar till folkbokföringsregister eller andra databaser på eget initiativ i fall där den adress som anges i framställningen om delgivning inte stämmer.

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Språk som kan användas för att fylla i standardformuläret: spanska, engelska, franska och portugisiska.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

Formulär har inte översatts till något tredjelands språk.

Artikel 13 – Delgivningsdag

Delgivningsdagen varierar beroende på handlingen som ska delges och förfarandetypen eller skedet. Normalt sett delges handlingen inom tre till fem dagar.

Relevanta förfaranderegler ska tillämpas.

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Delgivningsintyget måste fyllas i på spanska.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Spanien motsätter sig delgivning av handlingar från en annan medlemsstat genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän om inte handlingarna ska delges med medborgare i den medlemsstaten (från vilken handlingarna härrör).

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

Ej tillämpligt.

Artikel 20 – Direkt delgivning

Direkt delgivning förekommer inte i Spanien. Domstolsombud (procuradores) får inte delge handlingar utan uttryckligt bemyndigande av en rättssekreterare.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

Spanien anger att domare kan upphäva en vilandeförklaring och meddela lämplig dom förutsatt att samtliga villkor som anges i artikel 22 i förordning (EU) 2020/1784 är uppfyllda.

När det gäller domarens befogenhet att bevilja en ansökan om omprövning har Spanien specificerat att ansökningar om omprövning kommer att avvisas om de inges mer än ett år efter det att domen meddelades.

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

Inga kommentarer.

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Inga kommentarer.

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.