Delgivning av handlingar (omarbetning)

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 3.1 – Översändande organ

Domstolar, Kronofogdemyndigheter samt andra svenska myndigheter som skall delge handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Artikel 3.2 - Mottagande organ

Länsstyrelsen i Stockholms län

Artikel 3.4 c – Sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Ingen

Artikel 3.4 d – Språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I

Standardformulären kan fyllas i på svenska eller engelska.

Artikel 4 – Central enhet

Länsstyrelsen i Stockholms län

Artikel 7 – Hjälp med adressförfrågningar

Artikel 7.1.c

När adressen till en person som ska delges en rättegångshandling eller annan handling är okänd, hjälper Skatteverket med att fastställa adressen till fysiska personer och Bolagsverket med adressen till företag. Det finns inget särskilt formellt förfarande för att få tillgång till denna information.

För att begära information från Skatteverket kan du ringa myndigheten på +46 (0)771-567567 eller klicka på länken Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket som leder till ett formulär där du kan fylla i dina adressförfrågningar. Du kan också skicka frågan med vanlig post till Skatteverket, 205 30 Malmö, Sverige. Om du skickar din förfrågan med vanlig post kan du använda formuläret B.

För att begära information från Bolagsverket kan du ringa myndigheten på +46 771 670 670 eller skicka din förfrågan via e-post till bolagsverket@bolagsverket.se. Du kan även skicka din förfrågan med vanlig post till Bolagsverket. 851 81 Sundsvall, Sverige. Om du skickar din förfrågan via e-post eller vanlig post kan du använda formuläret B.

Artikel 7.2 c

Den anmodade myndigheten söker på eget initiativ nya adressuppgifter för mottagaren om mottagaren har flyttat från den adress som anges i kallelsen.

Adressuppgifter om fysiska personer:

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/

Telefon: +46 (0)771-567567

e-post: Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket

Postadress: Skatteverket, 205 30 Malmö

Adressuppgifter om bolag:

Bolagsverket

Telefon: +46 771 670 670

e-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Postadress: Bolagsverket. 851 81 Sundsvall

web: Start page – Find company information (bolagsverket.se)

Artikel 8 – Översändande av handlingar

Förutom svenska godtas engelska på formulären.

Artikel 12 – Vägran att ta emot en handling

N/A

Artikel 13 – Delgivningsdag

N/A

Artikel 14 – Delgivningsbevis och kopia av den delgivna handlingen

Förutom svenska godtas engelska på delgivningsformulären.

Artikel 15 – Kostnader för delgivning

N/A

Artikel 17 – Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

N/A

Artikel 19 – Elektronisk delgivning

N/A

Artikel 20 – Direkt delgivning

Polismyndigheten och auktoriserat delgivningsföretag.

Artikel 22 – Svarandes utevaro

N/A

Artikel 29 – Förhållande till avtal eller överenskommelser mellan medlemsstater

N/A

Artikel 33.2 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

N/A

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.