Събиране на доказателства (преработен текст)

България

Съдържание, предоставено от
България

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Съдилища.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Исканията за събиране на доказателства се отправят до районния съд, в чийто район ще се извършва събирането.

Член 4 – Централен орган

Министерството на правосъдието

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Отдел "Сътрудничество по гражданскоправни въпроси"

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: civil@justice.government.bg

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Исканията от друга държава членка за събиране на доказателства и съобщенията трябва да са съставени на български език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Районните съдилища приемат искания за събиране на доказателства и други съобщения, получени по пощата.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Компетентен да разреши директно събиране на доказателства на територията на Република България, както да и окаже практическа помощ за събирането, е окръжният съд, в чийто район то ще се извършва.

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Република България не изпълнява и няма сключени международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които да предвиждат допълнително улесняване на събирането на доказателства.

Регламентът е с приоритетно приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им, касаеща събирането на доказателства по граждански и търговски дела.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Към момента България няма да се възползва от възможността за ранно използване на децентрализираната информационна система.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.