Събиране на доказателства (преработен текст)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не се прилага.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Компетентен да събира доказателства е общинският съд (općinski sud), на чиято територия трябва да бъдат предприети процесуални действия.

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuea i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Загреб

тел.: +385 1 371 40 00

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите могат да бъдат попълнени на английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията и другите съобщения се изпращат по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuea i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Загреб

тел.: +385 1 371 40 00

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Споразумение между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Хърватия не е в състояние да управлява децентрализираната информационна система по-рано от изискваното от регламента.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.