Събиране на доказателства (преработен текст)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Не се прилага.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Компетентен да събира доказателства е общинският съд (općinski sud), на чиято територия трябва да бъдат предприети процесуални действия.

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuea i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Загреб

тел.: +385 1 371 40 00

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите могат да бъдат попълнени на английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията и другите съобщения се изпращат по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuea i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Загреб

тел.: +385 1 371 40 00

уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Споразумение между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Хърватия не е в състояние да управлява децентрализираната информационна система по-рано от изискваното от регламента.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.