Събиране на доказателства (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

В Кипър няма други органи освен съдилищата, които са компетентни, съгласно член 2, параграф 1 от регламента, да събират доказателства по граждански и търговски дела.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Съдилищата, компетентни да събират доказателства съгласно регламента („съдът, получил искането“), са районните съдилища на Кипър, а именно Районен съд Никозия, Районен съд Лимасол, Районен съд Ларнака, Районен съд Фамагуста и Районен съд Пафос. Те са компетентни единствено в рамките на своя район.

Член 4 – Централен орган

Централният орган на Кипър е Министерството на правосъдието и обществения ред с териториална компетентност на цялата територия на страната. Министерството действа и като централен орган за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства. Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

http://www.mjpo.gov.cy

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите в приложение I се приемат на гръцки и английски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

В случай на технически проблем или неизправност на системата съгласно член 7, параграф 4 от регламента, исканията могат да се изпращат и получават по електронна поща, обикновена поща и факс.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Централният орган, който взема решение по исканията за директно събиране на доказателства, е Министерството на правосъдието и обществения ред, чиято териториална компетентност обхваща цялата република.  Адресът на централния орган е:

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

http://www.mjpo.gov.cy

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Кипър е страна по Хагската конвенция от 1970 г. за събирането на доказателства в чужбина. Кипър не възнамерява да сключва споразумения или договорености съгласно член 29, параграф 2 от регламента.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Кипър не възнамерява да използва децентрализираната информационна система по-рано от изискваното.

Последна актуализация: 26/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.