Събиране на доказателства (преработен текст)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

В Чешката република не съществуват такива органи.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Районните съдилища (okresní soudy) (в Прага: Obvodní soudy, в Бърно: Městský soud).

Член 4 – Централен орган

Министерство на правосъдието (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Електронна поща: posta@msp.justice.cz

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Приети езици: Чешки, словашки, английски език

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Техническите средства за получаване на исканията са поща, факс и електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Електронна поща: posta@msp.justice.cz

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не се прилага.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не се прилага.
Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.