Събиране на доказателства (преработен текст)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Финландия няма такива органи.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Исканията се получават от районните съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 – Централен орган

Министерството на правосъдието е централният орган, посочен в член 4, параграф 1 от регламента. Неговата компетентност обхваща цялата територия на Финландия. Като централен орган Министерството на правосъдието се определя за компетентния орган, посочен в член 4, параграф 3 от регламента, който отговаря за вземането на решения по исканията, отправени съгласно член 19. Адрес и информация за връзка:

Адрес за посещение:

Министерство на правосъдието

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Хелзинки

Пощенски адрес:

Министерство на правосъдието

PL 25

FIN-00023 Government

Тел.: (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: central.authority.om@gov.fi

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Приети езици: Фински, шведски, английски.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията могат да се подават по пощата, по факс или по електронна поща.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Министерство на правосъдието

Адрес за посещение:

Eteläesplanadi 10,

FIN-00130 Хелзинки

Пощенски адрес:

PL 25

FIN-00023 Government

Тел.: (358-9) 16 06 76 28

Факс: (358-9) 16 06 75 24

Ел. поща: central.authority.om@gov.fi

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Не се прилага.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

-
Последна актуализация: 08/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.