Събиране на доказателства (преработен текст)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Съдията, по искане на страните или служебно, има изключителна компетентност да издаде искане за събиране на доказателства по граждански и търговски дела, за да се извършат считаните за необходими съдебни действия или да се възложи извършването на такива действия.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Общите окръжни и районни съдилища (tribunaux judiciaires) имат изключителна компетентност да изпълняват исканията за събиране на доказателства по граждански и търговски дела.

Териториално компетентен е съдът, в чийто съдебен район трябва да бъде изпълнено искането за събиране на доказателства.

Информация за това кой съд е компетентен и неговите координати за връзка могат да бъдат намерени благодарение на Европейския съдебен атлас, намиращ се на портала за електронно правосъдие.

Член 4 – Централен орган

Франция има единен орган с национална компетентност — Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) към Министерството на правосъдието:

Адрес:
Ministère de la Justice [Министерство на правосъдието]
Direction des Affaires Civiles et du Sceau [Дирекция „Граждански дела и държавен печат“]
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел. +33 144776105
Факс +33 144776122
Електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Формулярите, изпращани на общите съдилища или на френския централен орган, трябва да бъдат съставени или преведени на френски език.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Исканията могат да бъдат предавани на френските съдилища или на френския централен орган по пощата, по факс или по електронна поща.

Ако върху искането трябва да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, те могат да бъдат заменени с „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 (член 7, параграф 3).

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Ministère de la Justice [Министерство на правосъдието]
Direction des Affaires Civiles et du Sceau [Дирекция „Граждански дела и държавен печат“]
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Тел. +33 144776105
Факс +33 144776122
Електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Няма такива.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Няма данни.

Последна актуализация: 03/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.