Събиране на доказателства (преработен текст)

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Няма.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

Като замолен съд по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) 2020/1783, компетентен да събира доказателства в Германия е районният съд (Amtsgericht), в чийто район следва да се извърши процесуалното действие (член 1074, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO).

Правителствата на провинциите могат да възложат с подзаконов нормативен акт (Rechtsverordnung) на определен районен съд да изпълнява функциите на замолен съд за съдебните райони на няколко районни съдилища (член 1074, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 4 – Централен орган

Задачите на централния орган се изпълняват предимно на равнище провинция (Land).
Във всяка провинция има централен орган, който е компетентен за провинцията. Правителството на провинцията определя кой орган изпълнява тази задача на територията на провинцията (член 1074, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс). В повечето случаи централният орган е съдебната администрация на провинцията, висшестоящ окръжен съд или местен съд.

В допълнение към 16-те централни органа на равнище провинция има един централен орган на федерално равнище — Федералната служба по правосъдие (Bundesamt für Justiz). При необходимост федералният централен орган подпомага компетентните органи на провинциите (член 1074, параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

За искания и съобщения съгласно регламента, както и за попълването на формулярите в приложение I към него, трябва да се използва немски език.(член 1075 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Няма информация.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Във всяка германска провинция функциите на централен орган се изпълняват от орган, определен от правителството на провинцията. По правило това е съдебната администрация на провинцията, висшестоящ окръжен съд или местен съд от провинцията.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Няма информация.

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Няма информация.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.