Събиране на доказателства (преработен текст)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Събиране на доказателства


*задължително поле

Член 2, параграф 1 – Органи, които може да бъдат считани за съдилища

Компетентни да събират доказателства за целите на съдебни производства по граждански или търговски дела са първоинстанционните съдилища (Protodikeía) в Гърция въз основа на тяхната териториална компетентност. Не са определени други органи освен съдилищата.

Член 3, параграф 2 – Замолени съдилища

В контекста на изпълнението на молби за правна помощ първоинстанционните съдилища, определени съгласно член 2, параграф 1, имат обща компетентност да събират доказателства по всички граждански и търговски дела въз основа на териториалната си компетентност.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни съдилища съгласно този член въз основа на тяхната териториална компетентност (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Член 4 – Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието, отдел „Международно частно право“ (адрес: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Атина). За връзка: Giorgios Kouvelas, тел. + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Член 6 – Приети езици за попълване на формулярите

Езици, приети за попълване на искането: гръцки.

Член 7 – Приети средства за предаване на искания и други съобщения

Техническите средства, с които разполагат съдилищата, посочени в списъка, посочен в член 3, параграф 2, за предаване на молби, могат да се различават помежду си и могат да се променят с течение на времето.

Поради това се препоръчва лична консултация чрез електронна кореспонденция между компетентните лица на молещия съд и замоления съд, подпомагани при необходимост от централните органи. Търговски приложения (напр. Skype) също могат да се използват с предварително съгласие.

Член 19 – Централен орган или компетентен орган или органи, отговорни за решенията по искания за директно събиране на доказателства

Централен орган или компетентен (и) орган (и), отговарящ (и) за решенията по искания за пряко събиране на доказателства: Министерството на правосъдието, отдел „Международно частно право“ (адрес: Leoforos Mesogeion 96, 11527 Атина). За връзка: Giorgios Kouvelas, тел. + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Член 29 – Споразумения или договорености, по които държавите членки са страни и които отговарят на условията по член 29, параграф 2

Настоящият регламент има предимство пред други разпоредби, съдържащи се в следните двустранни споразумения, по които Гърция е страна:

— Конвенция между Гърция и Германия от 11 май 1938 г. за взаимна правна подкрепа по граждански и търговски дела (Извънреден закон 1432/1938 — Държавен вестник, серия I, № 399/1938);

— Конвенция между Гърция и Югославия от 18 юни 1959 г. за взаимните правни отношения, ратифицирана със Законодателен декрет 4009/1959 (Държавен вестник, серия I, № 238/5.11.1959);

— Конвенция между Кралство Гърция и Република Австрия за взаимна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 6 декември 1965 г. (Законодателен декрет 137/1969 — Държавен вестник, серия I, № 45/1969);

— Конвенция между Социалистическа република Румъния и Гръцката република за взаимна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 19 октомври 1972 г. (Законодателен декрет 429/1974 — Държавен вестник, серия I, № 178/1974);

— Конвенция между Народна република България и Гръцката република за взаимна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 10 април 1976 г. (Закон 841/1978 — Държавен вестник, серия I, № 228/1978);

— Конвенция между Народна република Унгария и Гръцката република за взаимна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Будапеща на 8 октомври 1979 г. (Закон 1149/1981 — Държавен вестник, серия I, № 117/1981);

— Конвенция между Народна република Полша и Гръцката република за взаимна правна помощ в областта на гражданското и търговското право, подписана в Атина на 24 октомври 1979 г. (Закон 1184/1981 — Държавен вестник, серия I, № 198/1981);

— Конвенция между Република Гърция и Социалистическа република Чехословакия за правна помощ по граждански и наказателни дела, подписана в Атина на 22 октомври 1980 г. и все още в сила между Чешката република, Словакия и Гърция (Закон 1323/1983 — Държавен вестник, серия I, № 8/1983);

— Конвенция между Република Кипър и Гръцката република за правно сътрудничество в областта на гражданското, семейното, търговското и наказателното право, подписана в Никозия на 5 март 1984 г. (Закон 1548/1985 — Държавен вестник, серия I, № 95/1985).

Член 31, параграф 4 – Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Гърция не възнамерява да въведе децентрализираната система в действие по-рано от изискваното от настоящия регламент.

Последна актуализация: 07/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.